De Oranjedagen
onderwijs voor onze beter lerende leerlingen

Al langer bestaat op onze school de wens het onderwijs voor onze beter lerende leerlingen breder toegankelijk te maken. Daarnaast willen we dit aanvullend onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen 'dichterbij de werkvloer' organiseren. We verwachten dat veel meer leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van verrijkend onderwijs kunnen profiteren van 'spannend' onderwijs en dat de betrokkenheid van leerkrachten hierbij zal toenemen.
Op deze manier willen we:
• tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van beter lerende leerlingen
• streven naar verdere professionalisering van de groepsleerkrachten
• ons onderwijsaanbod spannender maken door een breed aanbod van ontdekkend en onderzoekend leren
• creatief talent stimuleren

Voor wie?
Vanaf september 2015 zal dit nieuwe onderwijsaanbod beschikbaar zijn voor onze 20% beter lerende leerlingen. De leerkrachten geven aan welke kinderen er op basis van hun onderwijsbehoefte in aanmerking komen voor dit onderwijsaanbod. 
De intern begeleider meldt de kinderen aan bij de Bovenschools Projectcoördinator Oranjedagen  en informeert de betreffende leerkrachten, ouders en kinderen. We willen met nadruk aangeven dat dit nieuwe onderwijsaanbod geen doel is, maar een middel om te voorzien in de onderwijsbehoefte van de beter lerende leerlingen. 

Het onderwijs
Groepen 1/2 
In de kleutergroepen zullen de leerlingen aan de slag gaan met allerlei thema's binnen het ontdekkend leren.  
Doel: De denkkracht, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong bevorderen. 
Groepen 3/4 
In de groepen 3 en 4  gaan we aan de slag met thema’s op het gebied van wetenschap, scheikunde en natuurkunde.
Doel: Het stimuleren van een actieve, ontdekkende en onderzoekende leerhouding.
Groepen 5/6  
Het aanbod voor de groepen 5 en 6 is gericht op kunst en cultuur.
Doel: Leerlingen uitdagen  hun creativiteit  te gebruiken en deze verder te ontwikkelen. Ook wordt een beroep gedaan op aspecten als samenwerken, onderhandelen, plannen en organiseren, doorzettingsvermogen en omgaan met frustraties.
Groepen 7/8
De groepen 7 en 8 gaan werken met thema’s op het gebied van wetenschap en techniek en ondernemerschap.
Doelen:
• Wetenschap en techniek: Het bevorderen van een onderzoekende houding en het stimuleren
van creatief denken bij zowel leerlingen als leerkrachten.
• Ondernemerschap: De ondernemingszin van leerlingen aanspreken en aanwakkeren, zodat zij vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om later een goed ondernemer te worden. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, motiverend en analytisch vermogen en creativiteit.

Levelwerk
Naast dit nieuwe onderwijsaanbod wordt voor alle vier de Scholen van Oranje de methode ‘Levelwerk’ aangeschaft. ‘Levelwerk’ voldoet aan de uitdagende onderwijsbehoefte van de groep beter lerende leerlingen en is relatief eenvoudig in te voeren. Op deze manier borgen we een goede aanvullende doorgaande leerlijn in onze scholen als onderdeel van ons onderwijs aan beter lerende leerlingen.

De ouders van de leerlingen die gaan deelnemen zullen per brief geïnformeerd worden. Voor aanvullende informatie kunt u het informatiefilmpje bekijken.

Oranjedagen (Windows Mediaplayer)
Oranjedagen (Quicktime)
 
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 06-12-2019