Onderwijsnieuwsbrief 01
 

3 november 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Twee keer per jaar verschijnt een Onderwijsnieuwsbrief waarin we u een kijkje geven achter de schermen van ons onderwijs op de Johan Frisoschool.

Nieuwe methodes
Dit schooljaar werken we met een nieuwe methode voor verkeer: Let’s go, ontwikkeld in samenwerking met de ANWB. Deze interactieve methode maakt veel gebruik van het digibord. Door realistische beelden, interactieve animaties en Google Streetview worden verkeerssituaties levensecht gemaakt en worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op lastige verkeerssituaties.
Dit schooljaar zoeken we een nieuwe methode voor muziek uit. We leggen hiervoor meerdere methodes naast elkaar en geven hieruit ook proeflessen in de klassen. Ook aan de kinderen wordt gevraagd welke methode de voorkeur heeft. Zo hebben de kinderen een aandeel in het kiezen van een nieuwe methode.

ParnasSys Ouderportaal
Inmiddels hebben we een volgende stap gemaakt in het openstellen van het ParnasSys Ouderportaal. Vanaf de herfstvakantie heeft u ook inzage in de cijfers van de toetsen die horen bij onze methodes.  Het is belangrijk dat u inlogt via https://ouders.parnassys.net/ouderportaal omdat u anders de melding krijgt dat uw gebruikersnaam of wachtwoord niet juist is.
De toetsen van de volgende methodes staan in het Ouderportaal:

  • Rekenen (Reken Zeker)
  • Spelling (Taal Actief)
  • Taal (Taal Actief)
  • Technisch lezen (Lijn 3 en Estafette)
  • Begrijpend lezen (Grip op Lezen)
  • Aardrijkskunde (Meander)
  • Geschiedenis (Tijdzaken)
  • Verkeer (Let’s go)
  • Natuur (Natuurzaken)

Omdat we het belangrijk vinden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie geven we nogmaals aan: het Ouderportaal is voor u als ouder(s)/verzorger(s) een middel om de ontwikkeling van uw kind(eren) te volgen. Het is niet de bedoeling dat u de cijfers bespreekt met uw kind(eren). Uw kind(eren) hoort/horen de cijfers van hun meester of juf. De kans is groot dat u het cijfer eerder ziet dan dat de meester of juf de kans heeft gehad het aan uw kind(eren) te vertellen! Zodra de scores van de toetsen door de leerkracht zijn ingevoerd en bevestigd in ParnasSys, zijn deze voor u als ouder zichtbaar in het Ouderportaal. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden?

Oase
Ook dit schooljaar kunnen we weer werken met Oase. Juf Erika en juf Erlinde werken twee keer per week met de kinderen die hiervoor in aanmerking komen aan ontspanning en een beter lichaamsbewustzijn om van daaruit meer grip op zichzelf te krijgen. Kinderen, leerkrachten en de begeleiders vanuit Oase zijn enthousiast over de ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn. De eerste ronde van Oase is gestart voor groepjes kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Vanaf december zal er een tweede ronde van start gaan.

Wijziging spreekuur Ouder-Kind Coach
Het spreekuur van onze Ouder-Kind Coach zal per direct verschoven worden van maandag naar dinsdag. Daniël Stuit zal iedere dinsdag van 10.30 – 11.30 uur op locatie 821 aanwezig zijn.

Gymlessen van Move-Academy “Stop stoer doen”
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, worden de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 dit schooljaar verzorgd door vakdocenten bewegingsonderwijs van Move-Academy.  Zij volgen het programma “Stop Stoer Doen”. Het programma “Stop Stoer Doen” bestaat uit 4 thema’s van 10 weken. Inmiddels is het eerste thema “luisteren en praten” bijna afgerond en is de eerste evaluatie geweest. Leerkrachten, trainers en leerlingen zijn positief over het programma. De thema’s die dit schooljaar nog aan bod gaan komen zijn vertrouwen, samenwerken en sociale vaardigheden.

Dienst Gezondheid & Jeugd
In verschillende leerjaren worden de kinderen onderzocht door een schoolarts of verpleegkundige van de Dienst Gezondheid & Jeugd (Careyn). Vragenlijsten zijn onderdeel van deze onderzoeken. Vanaf 1 september 2017 kunt u deze vragenlijsten digitaal invullen. In de bijlage leest u hier meer over.

Extra oefenen… in de herhaling
Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig bij lezen, rekenen en/of spelling. Deze kinderen geven we tijdens de les extra instructie. Voor lezen geven we vanaf groep 3 huiswerk mee, zodat thuis extra geoefend kan worden. Voor rekenen en/of spelling wordt enkele keren per week extra met educatieve software gewerkt, eventueel geholpen door stagiaires of ouders/verzorgers. Hiervoor gebruiken we Muiswerk. In groep 3 wordt ook gewerkt met de software van Lijn 3. Thuis kunt u hier ook mee oefenen. De inlogcode die uw kind hiervoor op school gebruikt, kan ook thuis gebruikt worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als u thuis met Muiswerk gaat werken, gaat u naar http://online.muiswerken.nl/johanfriso. Voor Lijn 3 gaat u naar https://thuis.basispoort.nl.

Pennen en potloden
Op school leer je schrijven en gedurende je schooltijd zal je heel wat schriften en werkboeken volschrijven. Je leert waarmee je het makkelijkste schrijft, hoe je die materialen gebruikt en hoe je een mooi handschrift krijgt. Soms veranderen de inzichten over de materialen waarmee geschreven wordt. Op de Friso stoppen we daarom met het gebruik van vulpennen. We zetten alle schrijfmaterialen voor u op een rij.
Ieder kind krijgt van school een potlood, een Stabilopen of een balpen. Per leerjaar is afgesproken waarmee geschreven wordt. Er zijn verschillende soorten potloden, omdat de fijne motoriek van jongere kinderen nu eenmaal anders is dan die van oudere kinderen. Ook zijn er individuele verschillen in motoriek.
In groep 3 wordt geschreven met een driekantig potlood. In groep 4 ook, maar daar komt na de herfstvakantie een Stabilopen bij. Met een Stabilopen wordt een juiste pengreep aangeleerd.
In groep 5 wordt geleidelijk overgegaan op schrijven met gewone grijze potloden en gewone balpennen. Het moment waarop dit gebeurt kan per kind verschillen. Sommige kinderen zullen al snel een normale balpen gaan gebruiken, voor ander kinderen is het beter om langer met een Stabilopen te schrijven. Dit kan op advies van de Intern Begeleider of een fysiotherapeut zijn. Dan kan soms ook een Stabilopotlood geadviseerd worden.
In groep 6 t/m 8 wordt geschreven met gewone grijze potloden en gewone balpennen. Maar ook hier is het mogelijk dat er kinderen met een Stabilopen of Stabilopotlood schrijven.
Schoolpotloden, Stabilopennen en schoolbalpennen die op zijn, worden door school vervangen. Vullingen voor Stabilopennen worden door school verstrekt. Worden ze kapot gemaakt, dan moeten ze door de kinderen zelf vervangen worden. Op school kan tegen betaling van € 5,- een Stabilopen worden gekocht.

Nascholing
Ook als leerkrachten van de Johan Friso hebben we nog genoeg te leren. Er zijn gedurende het schooljaar diverse studiemomenten gepland. Als dit onder schooltijd is, zijn de leerlingen vrij. Dit schooljaar zijn we gestart met een interessante nascholing: “Jongensgedrag”. De verschillen tussen jongens en meisjes gaan eigenlijk niet zozeer over wat ze kunnen, maar over de manier waarop ze hun vaardigheden ontwikkelen en uitvoeren (Grift & Woltering, 2013). Gericht kijken naar dat wat jongens meer nodig hebben binnen het huidige onderwijs is belangrijk. Vervolgens is het belangrijk om dit om te zetten naar actie zoals bijvoorbeeld actievere werkvormen, eventueel met competitie en stoeien op het plein. Er is dit schooljaar ook nascholing rond de thema’s Kanjertraining en Cultuureducatie.

Kanjertraining
Naast al onze leervakken is ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. De lessen “Stop Stoer Doen” van Move-Academy zijn hier een onderdeel van. Om dit nog beter in de school in te voeren en vorm te geven gaan we vanaf februari starten met de Kanjertraining.
Met de Kanjertraining is het de bedoeling dat kinderen leren hoe ze omgaan met de sociale vraagstukken die ze in hun leven tegenkomen. De Kanjertraining hanteert het volgende motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid (bron: www.kanjertraining.nl).
Voor de leerkrachten zijn twee studiedagen gepland. Gedurende deze twee dagen worden we getraind om deze lessen goed te kunnen geven en de kinderen goed te kunnen volgen. De trainingsdagen zijn de vrijdag voor de voorjaarsvakantie en de maandag na de voorjaarsvakantie. Na deze studiedagen zal er op donderdag 15 maart 2018 een ouderavond zijn waarin u als ouder/verzorger informatie krijgt over de Kanjertraining en de betekenis van de training voor ons onderwijs.

Cultuuronderwijs
Zoals u al in de schoolgids heeft kunnen lezen, vinden we het belangrijk dat alle leerlingen met verschillende disciplines van cultuureducatie in aanraking komen. Dat doen we d.m.v. een cultuurplan voor groep 1 t/m 8. Vanaf maart 2017 tot aan de zomervakantie hebben we het cultuurplan getest en geëvalueerd. Met ingang van dit schooljaar zijn we meteen van start gegaan.  Tijdens de acht jaar dat de kinderen bij ons op school zitten, komen ze in aanraking met de volgende disciplines: dans, drama, film, foto, kunstbeschouwing, architectuur en cultureel erfgoed. Alle groepen 1 t/m 8 krijgen bijvoorbeeld elk jaar een periode dans- en dramalessen van vakdocenten. In het kader van cultureel erfgoed gaan de groepen 5 een uitstapje maken naar het Huis van Gijn en de groepen 7 beklimmen de Grote Kerk. Met de groepen 6 gaan we kunst beschouwen in het Dordrechts Museum. Niet alleen de leerlingen leren iets bij op het gebied van cultuur. Ook als team krijgen we nascholing op het gebied van cultuuronderwijs. Eind vorig cursusjaar vond deze nascholing plaats in het Dordrechts Museum waar we een inspirerende workshop hebben gekregen over hoe je met kinderen naar kunst kunt kijken. Afgelopen woensdag 25 oktober hebben we hierop een vervolg gekregen met o.a. stop motion, filosoferen met kinderen, land art en 2D beeldend werken.

Naar het Voortgezet Onderwijs
Na ongeveer acht jaar basisonderwijs breekt voor ieder kind het ogenblik van de schoolkeuze aan. Een heel belangrijke keuze die met zorg moet worden gedaan. Die keuze wordt dan ook niet van het ene op het andere moment gemaakt, maar gebeurt in een aantal fasen.
Groep 7:
• Bij het eerste rapport ontvangt u een ‘Kijkrichting VO’. Hierin kunt u lezen naar welk VO-niveau uw kind mogelijk na de basisschool kan gaan. Met deze ‘Kijkrichting’ in gedachten kunt u gericht de open dagen van het Voortgezet Onderwijs bezoeken. Het staat u vrij om ook een niveau hoger en lager te bezoeken.
• Daarnaast krijgt u van ons informatie over de open dagen en de informatiemarkt die het Voortgezet Onderwijs organiseert, zodat u zich daar samen met uw kind kunt laten informeren.
Groep 8:
In groep 8 gaat de stap naar het Voortgezet Onderwijs verder.
• Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar heeft u uitgebreid voorlichting ontvangen over de gang van zaken in groep 8 en alles rondom de schoolkeuze. 
• Het bijwonen van proeflessen, introductiemiddagen e.d. op VO-scholen dient buiten onze schooltijden plaats te vinden.
• In februari heeft elke groep 8 leerling samen met zijn/haar ouders/verzorgers een schoolkeuzegesprek met zijn/haar groepsleerkracht van groep 8. Tijdens dit gesprek wordt het schooladvies voor het niveau van Voortgezet Onderwijs bekendgemaakt. Scholen voor Voortgezet Onderwijs bepalen op basis van dit schooladvies of leerlingen worden toegelaten. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de Eindtoets.
• Vóór 1 maart kiezen de ouders/verzorgers samen met hun kind een school voor VO en leveren de daarvoor benodigde documenten bij ons in.
• Vóór 1 maart sturen wij het onderwijskundig rapport met de relevante gegevens uit ons leerlingvolgsysteem naar de gekozen school voor VO.
• In april wordt de Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen.
• Als een leerling de Eindtoets beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zullen we het schooladvies heroverwegen. Onze school is, in overleg met de ouders/verzorgers, verantwoordelijk voor deze heroverweging. Dit kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het resultaat van de Eindtoets. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd.
• Soms is het resultaat van de Eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling tot het voortgezet onderwijs.
• In april/mei beslist de nieuwe school over de toelating en krijgt u daarvan bericht. 

Eindtoets groep 8
Net als voorgaande jaren nemen we in de groepen 8 de Cito Eindtoets Primair Onderwijs af. Deze eindtoets zal afgenomen worden op dinsdag 17 april, woensdag 18 april en donderdag 19 april 2018.

Met vriendelijke groet,

Joyce Voesenek
Annienke Vastenhout
Intern Begeleiders

 
3 november 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019