Toetsen groep 8

Als je kind voor het eerst naar school gaat, lijkt de basisschooltijd nog een eeuwigheid. Maar na groep 1 volgt onvermijdelijk groep 2. En ook groep 3, 4, 5, 6 en 7 worden doorgewerkt. Opeens is dan het laatste jaar aangebroken: groep 8. Het jaar waarin de keus voor het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. Gelukkig zijn er een paar “hulpmiddelen” om een weloverwogen keus te maken. In oktober in wordt in groep 8 meegedaan aan het Drempelonderzoek en in februari wordt de Cito Eindtoets Basisonderwijs afgenomen.

Adviezen

Op onze school wordt in groep 8 in november het Drempelonderzoek afgenomen. Dit is een erkende eindtoets, die wij gebruiken voor het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door onze school niet alleen gebaseerd op het Drempelonderzoek, maar ook op de scores uit het leerlingvolgsysteem en op de expertise van de leerkrachten.

Begin februari nemen we nog een eindtoets af in de groepen 8. Dit is de Cito Eindtoets. Nieuw dit jaar is dat er twee versies van de Eindtoets zijn: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen de moeilijkheid verschilt.
• De Eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen (landelijk 25%) van wie wij inschatten dat ze doorstromen naar brugklastype basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg.
• De Eindtoets Basis is bedoeld voor leerlingen (landelijk 75%) van wie wij inschatten dat ze doorstromen naar brugklastype gemengde/theoretische leerweg of hoger.
Beide toetsen worden op papier afgenomen en leveren een eindscore op tussen de 501 en 550. Dit levert extra informatie voor het definitieve advies dat in maart aan de kinderen en hun ouders wordt gegeven. Een uitzondering hierop vormen leerlingen die naar verwachting naar het praktijkonderwijs uitstromen. Zij nemen geen deel aan de Cito Eindtoets, maar maken een intelligentietest.

Het drempelonderzoek 

Met deze toets kunnen leerkrachten de basisvaardigheden van hun leerlingen aan het begin van groep 8 meten. De toets wordt afgenomen in oktober en bestaat uit de onderdelen technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Het Drempelonderzoek vermeldt de scores van deze onderdelen in een getal dat zij het didactisch quotiënt noemen, het DQ. Handig daaraan is dat het Drempelonderzoek met dit DQ gelijk een niveau voor het voortgezet onderwijs uitrekent per onderdeel. Ook rolt uit het Drempelonderzoek al een verwachte Cito score.

De Cito Eindtoets Basisonderwijs

De Cito Eindtoets Basisonderwijs is een schoolvorderingentoets voor leerlingen aan het eind van groep 8. De toets biedt informatie over de prestaties van zowel de leerlingen als de school. Veel basisscholen gebruiken deze toets. De toets is géén examen. Leerlingen kunnen er niet voor slagen of zakken. De toets is bedoeld om het schoolsucces van de leerlingen in het voortgezet onderwijs te voorspellen. Uit onderzoek blijkt dat de Cito Eindtoets Basisionderwijs daar goed in slaagt.

De toets is niet alleen een onafhankelijk en betrouwbaar hulpmiddel bij het kiezen van een school voor voorgezet onderwijs, ze laat ook zien hoe de school er als geheel voor staat.

De inhoud van de EindtoetsKinderen met CITO-uitslag is gebaseerd op belangrijke algemeen aanvaarde doelstellingen voor leerlingen van het hoogste leerjaar van het basisonderwijs. De toets bestaat uit de onderdelen rekenen, taal, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief. Elk onderdeel bestaat uit een aantal meerkeuzevragen: 100 voor taal, 60 voor rekenen, 40 voor studievaardigheden en 90 voor wereldoriëntatie. Voor die vraagvorm is gekozen, omdat die een snelle en objectieve correctie van het grote aantal antwoordbladen mogelijk maakt. De opgaven in de verschillende onderdelen toetsen inzicht, kennis en de toepassing daarvan.

De Eindtoets is methodeonafhankelijk, dus niet gekoppeld aan een bepaald leerboek. Het doelenboek, dat bij de Eindtoets hoort, geeft de verantwoording van de inhoud van de toets. Het spreekt voor zich dat de kerndoelen basisonderwijs het uitgangspunt vormen voor dit boek. De opgaven zijn geconstrueerd door groepjes leerkrachten uit het basisonderwijs, onder leiding van medewerkers van de Citogroep. De vragen zijn vooraf uitgeprobeerd door leerlingen en vak- en onderwijsdeskundigen beoordelen de vragen ook nog eens.

De Cito Eindtoets Basisonderwijs geeft scholen veel informatie. In eerste instantie over de scores van de leerlingen. Deelnemen aan de Eindtoets geeft ook informatie over de prestaties van de school. Dat gebeurt in twee schoolrapporten. In schoolrapport A wordt het gemiddelde van de leerlingenscores vergeleken met het gemiddelde op alle andere scholen. Schoolrapport B geeft een vergelijking van het schoolgemiddelde met dat van scholen die in een overeenkomstige situatie verkeren.

Resultaat beoordelen eindtoets

De resultaten die een leerling op de onderdelen van de Eindtoets heeft behaald, staan afgedrukt in het leerlingrapport. Daaruit is af te lezen hoe de prestaties van een leerling zich verhouden tot die van andere deelnemers.

De zogeheten percentielscores geven aan hoeveel procent van de deelnemers in dezelfde regio eenzelfde of lagere score behaalde. Naast de percentielscore krijgt de leerling een standaardscore: een getal tussen 501 en 550. Met behulp van deze standaardscore is het mogelijk aan te geven of een kind in een bepaald type onderwijs tot de sterke of zwakkere leerlingen zal behoren.
 

Leerlingrapport

Achter elk type voortgezet onderwijs staan 50 poppetjes, die alle leerlingen voorstellen die naar dat schooltype of die combinatie van schooltypen gaan. Het gemarkeerde poppetje geeft de plaats aan die de betreffende leerling op grond van zijn standaardscore naar verwachting zal innemen tussen de medeleerlingen op de verschillende schooltypen.

De standaardscore van 536 in het hier afgedrukte rapport betekent in de basisberoepsgerichte leerweg dat 2 procent van de leerlingen een hogere score heeft. De betreffende leerling zou daar dus tot de besten behoren. In de havo/vwo-groep scoort 92 procent hoger. In dat schooltype is de leerling een van de zwakkeren.

Eindtoets voor ouders: een kind kan de was doen!

Om ouders te informeren over de inhoud van de Eindtoets Basisonderwijs, heeft het CITO een Eindtoets voor ouders gemaakt. U kunt de eindtoets voor ouders hier downloaden als PDF-bestand (422Kb), waarna u het kunt lezen of uitprinten.

Met dank aan het CITO en 678 Onderwijs Advisering.
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018