Leerlingzorg

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Weet je dat o ja, ja ja

Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat o ja, ja ja
(Herman Boon)

We hebben het voorrecht om op school met allemaal unieke kinderen te mogen werken. Ieder kind is bijzonder doordat het beschikt over zijn of haar eigen talenten. Ons streven is dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dit gaat niet altijd vanzelf. Vanuit de leerlingzorg begeleiden wij, samen met de leerkrachten, kinderen om de ontwikkeling toch zo goed mogelijk te laten verlopen. De samenwerking tussen school en ouders is hierbij erg belangrijk. De kennis die u heeft over uw kind is voor ons van groot belang. Met elkaar zoeken we naar passende zorg. Dit kan zorg binnen de school betekenen, maar we werken ook samen met diverse specialisten buiten school. Hierbij kunt u onder andere denken aan opvoedondersteuning, fysiotherapeuten, logopedisten, speltherapeuten en orthopedagogen.

Intern Begeleiders
De leerlingenzorg wordt aangestuurd door de Intern Begeleiders. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit Annienke Vastenhout  en voor de groepen 5 t/m 8 is dit Joyce Voesenek. Elke week overleggen zij met de directeur José van Heusden. Met elkaar bespreken zij hoe we de zorg voor alle kinderen zo goed mogelijk kunnen organiseren. U kunt hierbij denken aan het volgen van de resultaten, het voeren van gesprekken met leerkrachten, ouders en externen en het zoeken naar passende oplossingen wanneer de situatie hierom vraagt.

Hoe volgen we de kinderen
Een kind ontwikkelt zich op meerdere gebieden: cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch. Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt volgen we de ontwikkeling in groepen 1 en 2 d.m.v. observatielijsten. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 2 de toetsen van Cito om de vaardigheden op het gebied van taal en rekenen in kaart te brengen. Deze toetsen worden in januari en juni afgenomen. Vanaf groep 3 maken we ook gebruik van de toetsen die bij de methode horen.
Drie keer per jaar zijn er groepsbesprekingen. Tijdens deze bespreking, tussen de leerkracht en de Intern Begeleider, wordt de ontwikkeling van de groep besproken. Daarnaast worden ook individuele kinderen besproken.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Een aantal kinderen heeft specifieke onderwijsbehoeften; zij hebben naast het onderwijs van de groepsleerkracht (tijdelijk) meer ondersteuning nodig. De groepsleerkracht brengt in samenspraak met de betrokken ouders en de Intern Begeleider in kaart welke specifieke onderwijsbehoeften het kind heeft en wat op onze school mogelijk is om zo goed mogelijk aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen.
Kinderen kunnen om verschillende redenen specifieke onderwijsbehoeften hebben, waarbij de reguliere ondersteuning in de groep niet voldoende is. Te denken valt aan onder meer:
• leer- of gedragsproblemen
• een leer- of gedragsstoornis (bijv. dyslexie, AD(H)D, autisme)
• een lastige thuissituatie
Voor een optimale ondersteuning aan deze kinderen vinden wij het belangrijk om alle kindkenmerken goed in kaart te brengen. Wanneer we zelf nog onvoldoende zicht kunnen krijgen op het kind, vragen we toestemming aan de ouders voor een onderzoek door een erkende orthopedagoog of gz-psycholoog.

Een passende plek voor ieder kind
Sinds 1 augustus 2014 de wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen.
Alle scholen in Dordrecht vormen samen het Samenwerkingsverband Dordrecht. Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften, zullen we samen met u op zoek gaan naar mogelijkheden om deze passende plek bij ons op school te organiseren. Dit kan met de regulier beschikbare leerkrachten en materialen, maar daarnaast is er ook de mogelijkheid om bij het Samenwerkingsverband Dordrecht een arrangement aan te vragen. Dit betekent dat er geld beschikbaar komt om passende hulp te bieden aan uw kind. Hiervoor kunnen we gebruik maken van specialistische leerkrachten binnen school, maar hebben we ook de mogelijkheid om expertise van buitenaf in te zetten.
Wanneer blijkt dat we, ondanks een arrangement, onvoldoende aan kunnen sluiten bij de behoeften van uw kind, zullen we samen met u en het Samenwerkingsverband Dordrecht kijken naar een andere passende plek. Dit kan een reguliere school zijn maar ook speciaal (basis)onderwijs.

Wie zijn er betrokken bij de zorg voor onze leerlingen?
Naast de Intern Begeleiders zijn er nog meer mensen betrokken bij de zorg voor uw kind.
Voor specifieke vragen op het gebied van rekenen kunnen leerkrachten terecht bij Dalina Borsje. Zij is onze rekencoördinator. Samen met de Intern Begeleiders is zij verantwoordelijk voor het coördineren van het rekenonderwijs bij ons op school.
Marit de Graaff begeleidt kinderen die via een arrangement van het Samenwerkingsverband Dordrecht hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast begeleiden ze ook kinderen met een korte hulpvraag op het gebied van leren en gedrag. Het inzetten van deze begeleiding gaat altijd in overleg met de Intern Begeleiders. 
Marjolijn Dijk zal komend jaar het zorgteam versterken. Zij zal o.a. de coördinatie van Bouw! op zich nemen en betrokken zijn bij het aanvragen van vergoede dyslexie-onderzoeken en arrangementen.
Vanuit het Samenwerkingsverband Dordrecht heeft iedere school een Begeleider Passend Onderwijs toegewezen gekregen. Voor onze school is dit Corine Valk. Corine is beschikbaar voor de Intern Begeleiders voor overleg en advies. Daarnaast kan ze observeren in de klassen zodat ze de leerkrachten adviezen kan geven. Corine maakt deel uit van het Ondersteuningsteam.

Soms gaat het met een kind op school niet goed, omdat er buiten school iets vervelends is gebeurd. Er is ruzie geweest, ouders gaan scheiden, een dierbaar persoon is overleden of een familielid is ernstig ziek. In zo’n geval kan het voor kinderen, maar ook voor ouders, prettig zijn om met iemand hierover te praten. Daarvoor is wekelijks de Ouder-Kindcoach op school. Elke dinsdag van 10.30-11.30 uur is Daniel Stuit aanwezig op locatie 821 voor het beantwoorden van uw vragen en het geven van advies. Daniël maakt deel uit van het Ondersteuningsteam.

Walter Liem is als schoolarts betrokken bij onze school. Naast de reguliere screening van de kinderen in groep 2 en groep 7 kan hij gevraagd worden voor specifieke situaties en neemt hij deel aan het Ondersteuningsteam.

Wat doet het Ondersteuningsteam
In ons Ondersteuningsteam zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: schoolarts, begeleider passend onderwijs, Ouder-Kindcoach en de Intern Begeleiders. Op aanvraag kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Het Ondersteuningsteam komt 5 keer per jaar bij elkaar. Tijdens dit overleg worden kinderen, het liefst in aanwezigheid van ouders, besproken. Met elkaar denken we na over een passend antwoord op de hulpvraag.

Tot slot
Communicatie over ons onderwijs vinden wij op onze school belangrijk. Daarom stellen wij twee keer per jaar een Onderwijsnieuwsbrief samen. Bovendien bieden wij naast het Startgesprek en de 10-minutengesprekken ook de mogelijkheid om elke eerste maandag van de maand de schriften van uw kind te komen bekijken. Door middel van het ParnasSys Ouderportaal kunnen we samen met u de ontwikkeling van uw kind nog beter kunnen volgen. Met enige regelmaat organiseren wij ouderavonden over tal van onderwerpen.
Elke dag werken we aan beter onderwijs voor onze leerlingen, met ouders als belangrijkste partner. Want dat is waar het om draait.

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 06-12-2019