Nieuwsbrief 12
 

Zending
Hoewel de situatie in Kenia onrustig is, de familie Borsje hun reis naar het internaat nog moeten uitstellen sparen we flink door voor 'Umoja' (gelijkheid). Dat is de naam van het internaat voor kinderen met een verstandelijke beperking. Beide lokaties staan samen nu op een totaal van zo'n 600 euro. Allen hartelijk bedankt daarvoor!!

Ouderbijdrage
Zoals u weet, worden vele activiteiten die uw kind(eren) mogen genieten, bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten waaraan uw kind deelneemt, worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Enige tijd geleden heeft u de jaarlijkse brief voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hebben gemaakt. Daarom deze herinnering.
De ouderbijdrage bedraagt 20,00 euro (voor een heel kalenderjaar) per kind. Op de website (schoolinfo / OR) kunt u lezen waar uw ouderbijdrage voor gebruikt wordt. Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren).

Vrij i.v.m. studiemiddagen
De komende periode is er een aantal studiemomenten gepland, waarop verschillende groepen vrij zijn. U krijgt hierbij het overzicht tot de meivakantie:
Maandag 17 maart ’s middags: onderbouw (gr. 0, 1 en 2) vrij.
Dinsdag 18 maart  ‘s middags: groep 3, 4 en 5 vrij.
Dinsdag 22 april ’s middags: groep 5 t/m 8 vrij (dit is een extra ingelaste studiemiddag!!!).

Paasviering: om 13.00 uur uit!
Op donderdag 20 maart a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen evenals vorig jaar om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn.
Op de website www.johanfriso.nl kunt u foto’s van het paasfeest bekijken

10-minuten gesprekken
Op maandag 31 maart en dinsdag 1 april a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 0/1/2:
De ouders van de groep 0-kinderen die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf dinsdag 25 maart a.s. hangen de intekenlijsten hiervoor bij de lokalen. De ouders van de groep 2-kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Vanaf dinsdag 25 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten
Zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5/6/7:
De kinderen van deze groepen hebben vorige week de brief hierover al meegekregen en krijgen donderdag 20 maart a.s. de definitieve uitnodiging mee.

Ouderavond
In tegenstelling tot hetgeen er in de Activiteitenkalender staat is er op 8 april a.s. geen ouderavond.

Project
De afsluiting van ons project “Uit de Kunst” was werkelijk UIT DE KUNST! Bij de ingang van loc. 821 stonden tijdens de tentoonstelling kinderen uit de klas van juf Marit (gr. 6)als standbeeld. De “levende” standbeelden vroegen hiervoor een fooi en deze actie heeft een bedrag van 100 euro opgeleverd voor ons zendingsproject: een internaat voor kinderen met een verstandelijke beperking in Afrika. In de klas van juf Sandy/Mandy (gr. 8) werden foto’s verkocht  en dat leverde een bedrag op van 57 euro!!  Dit geld gaat naar de 2 adoptiekinderen van de groepen 8. Het schilderij wat de kinderen van de instroomgroep van juf Petra en Fien hebben gemaakt in de kleuren rood en geel tijdens het Kunstproject, was te koop voor de hoogste bieder. Het geld gaat naar het zendingsproject Umojo in Kenia. Dhr. de Ruiter ( opa van Lars Hordijk) heeft € 50.00 geboden en is nu de eigenaar. Hartelijk dank! Wij zijn erg blij met deze gift.

Wat hebben we veel hulp gekregen van u als ouder(s), zowel in de klas als daarbuiten. Op alle mogelijke manieren zijn wij door jullie geholpen. We mochten gebruik maken van vele spullen, er kwamen ouders “lessen” verzorgen op het gebied van muziek, drama, dans, enz. Ouderraadsleden hebben met hulp van andere ouders de gemeenschappelijke ruimtes, fantastisch “aangekleed” en tijdens de tentoonstelling werd er door andere ouders voor koffie en thee gezorgd! Geweldig!!De heerlijke koekjes werden ons geschonken door fam. Boerman en de suikerspinnen en zakjes popcorn door de Fam. Reemer van de Dordtsche gebakkraam. De martktkraampjes werden ons te leen gegeven door organisatieburo  Rien van Halen. Door met alle hulp en inzet was het project “UIT DE KUNST!!!

Onveilige verkeerssituaties / Nationale Straat Speeldag
Beste ouders, rondom de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen gebeurt van alles.  Meerdere organisaties zijn bijvoorbeeld erg druk met (door) ontwikkelen van producten om zowel kinderen als ouders zich bewuster te laten gedragen in het drukke verkeer, in bijzonder in de omgeving van scholen. Eén van die organisaties is de dit jaar jubilerende ANWB.
Wij hebben hen eerder dit schooljaar al gehad met hun programma Streetwise. 

In verband met hun jubileum heeft u nog enkele weken tijd om situaties die ú gevaarlijk vindt te fotograferen of filmen en via de ANWB aan te bieden aan Verkeersmininster Eurlings. U kunt het ook dichterbij zoeken en gewoon aan mij doorgeven. Graag wil ik het dan met u bespreken en bekijken of ik, samen met u, iets aan de situatie kan laten doen. 

Oók Veilig Verkeer Nederland werkt aan (o.a.) verkeersveiligheid en ruimte voor kinderen op straat. Zo zijn zij verantwoordelijk voor de verkeersexamens die de groepen 7 en 8 van onze school ook dit jaar weer doen.  Maar zij zijn ook initiatiefnemers van “De Nationale Straat Speeldag”. Deze is dit jaar op woensdag 28 mei. Wilt u úw straat voor één dag ook écht autovrij maken ? Neem dan contact met mij op.  Ik kan u dan een flink stuk op weg helpen om materialen en vergunningen etc. te regelen zodat op die dag u kinderen echt vrij en veilig buiten kunnen spelen ! 
Hoe dan ook, veilig verkeer begint bij u zelf… met vriendelijke groet, verkeersouderJFS@hetnet.nl

 
10 maart 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-06-2018