Nieuwsbrief 04
 

Zending
We sparen weer flink door voor Edukans Schoenmaatjes. De dozen raken al aardig gevuld in veel groepen en mooi versierd. Het geldbedrag dat op locatie 196 opgehaald is, is 180,36  euro en op locatie 821 is tot nu toe euro 331,26 opgehaald.  Alle gevers enorm bedankt!

Vrij i.v.m. studiebijeenkomsten
Maandag 3 november a.s. zijn de groepen 6, 7 en 8 ’s middags vrij.
Maandag 10 november a.s. zijn de groepen 3, 4 en 5 ’s middags vrij.

Ontruimingsoefening
In  de week voor de herfstvakantie hebben we op beide locaties een ontruimingsoefening gehouden en daar zijn geen bijzonderheden bij naar voren gekomen.

Groep 1/2g
Juf Erica en juf Deanne (196) zijn op zoek naar OKKI tijdschriften. Wie heeft er nog een stapeltje oude exemplaren liggen? 
 
10-minuten gesprekken
Groep 5 t/m 8:
De kinderen uit deze groepen krijgen vandaag de brief mee waarop u uw voorkeur aan kunt geven.
Groep 3 en 4:
Vanaf vrijdag 14 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groep 1/2:
Ook in de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf vrijdag 14 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school zijn gekomen. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten gesprek uitgenodigd.

Parkeerplaatsen locatie 821
Vanaf deze plaats nogmaals een vriendelijk doch dringend verzoek om, indien u uw kind met de auto komt halen of brengen, ook op en rond de parkeerplaatsen zeer voorzichtig te rijden!

Kabouterpad kleuters
De komende weken gaan we met de kleuters het herfstkabouterpad lopen en hiervoor zoeken we natuurlijk weer een aantal enthousiaste (groot)ouders die ons willen helpen door een klein groepje te begeleiden. De intekenlijst hangt een dezer dagen op de deur van de klas van uw kleuter. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.

Gezocht voor de groepen 4
Lege theedoosjes en -lege en goed schoongemaakte melkpakken. Alvast hartelijk bedankt voor het meegeven!

Uw kind binnen brengen (groep 3 t/m 8)
Nu de gewenningsperiode van dit cursusjaar weer ruimschoots voorbij is, is het niet meer de bedoeling dat de kinderen in de klas gebracht worden; dit om de drukte in alle gebouwen enigszins tegen te gaan. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan er na schooltijd natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden. De kinderen van de groepen 3 mogen ’s ochtends overigens nog wel binnen gebracht worden.

Opbrengst kledinginzameling 03 oktober jl.
De eerste kledinginzameling van dit schooljaar was een groot succes.
De inzameling heeft, voor het eerst sinds lange tijd, een totaalbedrag van meer dan € 300,-- opgeleverd en wel € 314,45.  Met deze opbrengst konden wij de kinderboekenweek afsluiten met een lekkere traktatie en met het restant zullen wij de komende decemberperiode veel leuke en gezellige dingen kunnen doen.  De volgende kleding-inzameling zal eind november zijn en wij hopen op weer zo'n fantastisch succes.
Onze hartelijke dank aan iedereen die kleding heeft ingeleverd!

Groep 1/2g
Juf Erica en juf Deanne willen heel graag een gezellige leeshoek in de klas maken.
Wie kan hen helpen aan schuimrubber met de afmeting  70 x 100 x 25 cm (eventueel in twee lagen van 12,5 cm want er moet toch een gezellig hoes om gemaakt worden).

Klassenouders
Gelukkig hebben veel klassenouders aangegeven dat zij de ouderraad wel willen helpen met het versieren van de school.
De 1e versierronde staat gepland op vrijdag 14 november a.s. Voor de klassenouders die zich voor die datum hebben opgegeven: wij verwachten jullie om 19.00 uur in de lerarenkamer op de door jullie opgegeven locatie. Denken jullie nog aan de pakjes?
Een (grote) keukentrap zou ook erg welkom zijn.

Opvoeden?  Hoezo!
Het gezin is voortdurend  aan verandering onderhevig.  De maatschappij verwacht van kinderen dat ze al heel vroeg dingen kunnen. Het is uw taak als ouders hen daar op voor te bereiden. Kinderen groeien op in een wereld die anders is dan de wereld waarin u zelf bent opgegroeid. Als ouder(s) zit je soms  met de handen in het haar hoe dingen aangepakt moeten worden. Soms komen ouders alleen te staan voor de opvoeding van hun kind(eren). Dat is niet altijd even gemakkelijk. Al de programma’s op de televisie over opvoeden kunnen, naast antwoorden, ook nóg meer vragen oproepen over uw wijze van opvoeden. Of u nu een groot gezin hebt, of u bent een alleenstaande ouder met één kind, opvoeden blijft opvoeden. Waar kunt u terecht met vragen?

Op 4, 11 en 18 februari 2009, zullen er op school een drietal gespreksavonden georganiseerd worden, die als thema hebben “Opvoeden? Hoezo!” 

U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Samen met Hans Pollema, schoolmaatschappelijk werker vanuit het Samenwerkingsverband (waar de Johan Frisoschool onderdeel van is), zult u aan de hand van onderstaande onderwerpen allerlei opvoedingsvragen de revue zien passeren.  Wanneer we met elkaar in gesprek raken, zult u er achter komen dat u niet de enige bent met vragen. Ook andere ouders lopen tegen dezelfde dingen aan en hebben waarschijnlijk dezelfde vragen. Aan deze avonden kunt u deelnemen zodat u nóg beter toegerust wordt om uw kind, het kostbaarste in uw leven, goed voor te bereiden op haar of zijn leven.  Onderwerpen die ter sprake zullen komen:
 
• Opvoeden vroeger en nu, wat heeft u meegenomen uit uw eigen opvoeding?
• Opvoedingsstijlen, welke stijl ligt u het beste?
• Complimenten geven, wat is het voordeel?
• Grenzen stellen, hoe trekt u die?
• Nee zeggen, maar dan ook volhouden!
• Hoe gaat u om met de conflicten tussen u en uw kind?
• Hoe corrigeert u uw kind en wanneer en op welke wijze beloont u uw kind?
• Uw vragen.

Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden. Wel is het zaak dat u zich tijdig opgeeft (via dit aanmeldingsformulier) zodat we, indien nodig een goede indeling kunnen maken. Bij voldoende aanmeldingen zullen we meerdere avonden moeten plannen. Een groep bestaat uit maximaal 10 vaders en moeders. Omdat het over de opvoeding van uw kind(eren) gaat, is het van belang dat u zoveel mogelijk beiden (vader én moeder) aanwezig bent. 

Wij zien uit naar uw komst.

Namens de staf van de Johan Frisoschool,
Bert v.d. Loosdrecht, directeur
Hans Pollema, schoolmaatschappelijk werker
José van Heusden, ib coördinator/staflid

 
27 oktober 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-10-2018