Nieuwsbrief 08
 

Gelukkig Nieuwjaar!
Alle collega’s wensen u en jullie al het goede voor 2009!!!!!!

Kerstcollecte Vicky
Tijdens de kerstvieringen is er gecollecteerd voor Vicky, het adoptiekind van de groepen 8. We hebben een prachtig bedrag bij elkaar gespaard van € 524,17 ! Allemaal ontzettend bedankt, vooral natuurlijk namens Vicky.

Groep 3 juf Linda en groep 3 juf Esther
Vanaf maandag 2 februari mogen we schoolzwemmen in het zwembad Aquapulca. We gaan met de bus heen en ook weer terug. Voor de indeling van de kinderen is het noodzakelijk dat u het zwemniveau van uw kind voor 15 januari  a.s. doorgeeft. Dit kunt u doen op de lijst die op de deur hangt. Het zou handig zijn dat uw kind op de maandag makkelijke kleding draagt, geen maillots en/of moeilijke veterschoenen! Het busbedrijf heeft een krap schema. Binnenkort hangt er aan de deur van de klas ook een lijst waarop u kunt aangeven wanneer u mee wilt naar het zwembad om te helpen. Uw inzet is hard nodig voor hulp bij aan- en uitkleden, toiletbezoek en toezicht in het zwembad. Als iedereen één keer meegaat, is het voor iedereen te doen. Alvast bedankt! Juf Esther en juf Linda

Informatieavond groepen 8 voortgezet onderwijs
Op woensdag 7 januari a.s. vindt er voor de ouders van de leerlingen in de groepen 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Er zal deze avond worden uitgelegd hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit en er wordt aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. Omdat we veel ouders voor deze avond verwachten, is het programma in twee delen gespitst. De ouders uit de groepen 8b en 8d beginnen de avond in het speellokaal en de ouders uit de groepen 8a en 8c in de mediatheek op de bovenverdieping. We starten de avond om 19.45 uur.

Vrij i.v.m. studiemiddagen
Donderdag 15 januari a.s. zijn de gr. 6, 7 en 8 ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst. 
Donderdag 29 januari a.s. zijn de gr. 1 t / m 5 ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst.

Wisselingen groepsbezetting:
Vanaf volgende week, 12 januari a.s. komt juf Marjolijn Dijk weer terug. Zij komt op de dinsdag en vrijdag in de plaats van juf Helene. Juf Helene komt vanaf die week op de maandag bij juf Lies en op de dinsdag bij juf Anky. Dit laatste is in de plaats van juf Anne-Marie, die zich de komende maanden wat intensiever met ICT bezig zal houden. Juf Anky heeft haar vrije dag dan dus op de dinsdag i.p.v. de donderdag. Voorgaande zaken lopen in principe tot de zomervakantie door.

Spreekuur School Maatschappelijk Werk (SMW)
Het spreekuur SMW van aanstaande dinsdag 6 januari kan, vanwege ziekte van onze schoolmaatschappelijk werker, helaas niet doorgaan. Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen met bureau Jeugdzorg (078-6334700).

Verjaardag
Vrijdag 9 januari vieren juf Deanne en juf Erica hun verjaardag in de klas. De kinderen van deze juffen mogen op die dag verkleed naar school komen.

Herinnering briefjes inleveren opvoedcursus
Inmiddels zijn de groepen voor de opvoedcursus ingedeeld. Vanwege een overweldigend aantal aanmeldingen hebben we 4 groepen gemaakt. Alle ouders die zich hebben opgegeven, hebben inmiddels schriftelijk bericht ontvangen. In deze brief werd in een aantal gevallen gevraagd uw deelname te bevestigen met een antwoordstrook. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u deze strook dan alsnog inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind? Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht u interesse hebben deel te nemen aan deze opvoedcursus, dan kunt u contact opnemen met José van Heusden (Intern begeleider) jvanheusden@johanfriso.nl 

Ouderbijdrage
Ook in 2009 zal de ouderraad weer druk bezig zijn om veel extra activiteiten te ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij helaas niet verzorgen zonder uw financiële bijdrage. Bij deze nieuwsbrief krijgen de kinderen een brief mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage. In deze brief kunt u lezen wat er met uw bijdrage wordt gedaan. De ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per kind per kalenderjaar. Mocht u meerdere kinderen op onze school hebben, dan verzoeken wij u om het totaalbedrag zelf uit te rekenen. Voor vragen m.b.t. de  ouder bijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: 
Anita Willenborg (tel.nr. 6165687 / anitawillenborg@worldmail.nl).

Jantje Beton
Het is alweer even geleden maar nu pas is de definitieve opbrengst aan ons meegedeeld van de loterijverkoop in september jl. Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 hebben toen hun uiterste best gedaan zoveel mogelijk loten te verkopen voor Jantje beton. In totaal zijn er 2911 loten verkocht. De totale opbrengst is € 4366,50. Zoals toegezegd door Jantje Beton is de helft van de opbrengst minus de gemaakte kosten voor school. Als commissie zijn wij heel blij met dit resultaat en zijn we al een behoorlijk eindje op “weg” om de schoolpleinen opnieuw in te richten. Alle lotenverkopers: BEDANKT!
 

 
5 januari 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018