Onderwijsnieuwsbrief 2
 

25 juni 2012

Bedankt!
Als school zijn we dankbaar voor en trots op de reacties die we van veel ouders kregen op de ouderavond die afgelopen april plaatsvond. We hoorden enthousiaste reacties en zijn blij dat we dit als school hebben kunnen organiseren. We zijn voornemens om dit volgend jaar april een vervolg te geven met een ouderavond gericht op leren en het onderwijs op onze school.

Nieuwe methodes
Volgend schooljaar gaan de groepen 4 t/m 6 met een vernieuwde taal- en spellingmethode werken! Een jaar later zal deze vernieuwde methode ook voor de groepen 7 en 8 beschikbaar zijn. We werkten al jaren met de methode Taal Actief en dat blijven we doen, maar nu wel met een nieuwe versie; fullcolour en aangepast aan de nieuwste spelling- en taaldoelen. Tijdens de lessen wordt afwisselend gewerkt aan de taaldomeinen taal verkennen, woordenschat, spreken & luisteren en schrijven. Meer informatie is te vinden op www.malmberg.nl.
Uit onderzoek is gebleken dat vlot kunnen lezen een belangrijke voorwaarde is voor leren. Daarom hebben we er voor gekozen een methode voor voortgezet technisch lezen aan te schaffen voor de groepen 4 t/m 8. We gaan werken met de methode Estafette Nieuw die een vervolg is op de methode Veilig Leren Lezen die in onze groepen 3 wordt gebruikt. Informatie over deze methode is te vinden op www.estafette-lezen.nl.
Tijdens de informatieavond aan het begin van volgend schooljaar kunt u beide methodes bekijken.

Spellingbegeleiding
Sinds enkele jaren verzorgt onze spellingspecialist, juf Joyce, spellingbegeleiding voor kinderen met dyslexie uit de groepen 5 t/m 8. Deze spellingbegeleiding zal volgend schooljaar in een andere vorm gegeven worden. Dit heeft te maken met het feit dat uit onderzoek op het gebied van spellingproblematiek blijkt dat er betere resultaten behaald kunnen worden wanneer kinderen met spellingproblemen al op jonge leeftijd intensieve hulp aangeboden krijgen. taal in blokjes
Daarom zal juf Joyce juist jongere kinderen, uit de groepen 3 t/m 5, gaan ondersteunen. Kinderen uit die groepen die op de halfjaarlijkse citotoetsen Spelling onder het gemiddelde niveau presteren, kunnen door de groepsleerkracht voor de spellingbegeleiding worden aangemeld.
De spellingbegeleiding bestaat uit het werken met de methode "Taal in Blokjes". Deze methode wordt door het kind ook in de klas gebruikt als hulpmiddel naast de reguliere spellingmethode.
“Taal in Blokjes” is erop gericht de kinderen inzicht te geven in de opbouw van woorden. De woorden worden verklankt m.b.v. kleuren. Zo hoort bijvoorbeeld de kleur groen bij de korte klanken en de kleur blauw bij de medeklinkers. De spellingregels worden m.b.v. kleuren uitgelegd en visueel gemaakt.
Onder schooltijd worden de kinderen een half uur uit de klas gehaald en krijgen ze in kleine groepjes spellingbegeleiding. Deze begeleiding is 1 keer in de 2 weken, voor maximaal 2 jaar. Na iedere keer spellingbegeleiding krijgen de kinderen huiswerk mee, dat ze in de klas of thuis maken. Veel oefenen en veel herhalen is belangrijk.
Kinderen met dyslexie krijgen vaak extra ondersteuning buiten school. Op school worden deze kinderen in de klas door de groepsleerkracht begeleid volgens ons dyslexieprotocol.

Leerlingzorg op de website van onze school
Op onze website kunt u regelmatig nieuwe reportages bekijken. Maar ook over ons onderwijs en onze leerlingzorg vindt u er informatie. Klik daarvoor op ‘Leerlingzorg’. De informatie wordt regelmatig ververst. 

Pesten
Een aantal leerkrachten én leerlingen heeft de afgelopen tijd samen nagedacht over het aanpakken van pestgedrag. U las hierover al iets in de vorige onderwijsnieuwsbrief. Met elkaar hebben we gesteld dat een aantal stappen door onze school moet worden genomen:
- pesten moet veilig gemeld kunnen worden bij elke leerkracht
- leerkrachten gaan zorgvuldig en professioneel om met pesten
- iedereen moet weten hoe we met elkaar omgaan op onze school
Het mooie is dat inmiddels is afgesproken dat alle scholen van onze Vereniging nu deze stappen gaan volgen. De uitwerking van deze punten zal de komende maanden zichtbaar gaan worden in de school. Ter ondersteuning hebben wij van Oracle Nederland zelfs een sponsorbedrag van €500,- gekregen om sociaal gedrag binnen onze school te bevorderen.


Volgende keer (november 2012) in de Onderwijsnieuwsbrief o.a.:
- Citotoetsen
- Toetsen voor kleuters
- Handelingsplannen

 


De afbeelding is afkomstig van: http://www.fenlschoolversie.nl/Mat_bestellen0.php

 
25 juni 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018