Onderwijsnieuwsbrief 01
 

5 november 2012

In deze onderwijsnieuwsbrief stellen we u als ouders graag op de hoogte van een aantal belangrijke veranderingen in ons onderwijs. Sinds dit schooljaar werken we in veel groepen met nieuwe materialen en hanteren we een aantal nieuwe afspraken omtrent toetsen en de ondersteuning aan uw kind. In deze nieuwsbrief leest u wat nieuw is. Tevens wijzen wij u vast op een speciale ouderavond op donderdag 18 april. Deze avond staat in het teken van taal- en leesonderwijs. Later in het schooljaar zullen we u hierover informeren.

Handelingsplannen
Soms is het nodig dat een leerling extra oefenstof en/of begeleiding krijgt. Afspraken hierover werden altijd in individuele handelingsplannen genoteerd. Met ingang van dit schooljaar gaan wij werken met groepsplannen. Dit betekent dat de aanpak en de doelen voor de hele groep in één plan worden beschreven en niet meer in een individueel plan per leerling. Dit schooljaar starten we met groepsplannen voor geletterdheid en spelling. Volgend schooljaar komen daar groepsplannen voor lezen, rekenen en gedrag bij.
Zoals u in de schoolgids hebt kunnen lezen, wordt niet langer een handtekening van ouders gevraagd. Een uitzondering, waarbij wel een handtekening wordt gevraagd, vormen de begeleidingsplannen van leerlingen met een Leerlinggebonden Financiering (rugzak). Dit is een wettelijke afspraak.

Citotoetsen Citoscores 001
Op verschillende plaatsen op het rapport van uw kind ziet u Cito staan. Hier stond tot dit schooljaar een letter A, B, C, D of E genoteerd. Dit jaar zult u zien dat dit veranderd is. U ziet nu een Romeins cijfer I, II, III, IV of V staan. Hierachter ziet u tussen haakjes nog wel de bekende letter staan. 
In de tabel hiernaast ziet u de Romeinse cijfers en de letters naast elkaar.
Deze nieuwe indeling geeft ons meer duidelijkheid over het niveau van uw kind en over het niveau van onze groepen. Deze informatie is ook toegevoegd aan de begeleidende brief bij het rapport van uw kind.
Bij technisch lezen ziet u naast de citoscore ook de AVI-score van uw kind. U ziet de letter M (midden) of E (eind), aangevuld met een cijfer. M5 wil bijvoorbeeld  zeggen dat het niveau Midden groep 5 beheerst wordt.

Voor meer informatie over toetsen van Cito kunt u via www.cito.nl de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ voor ouders aanvragen.

Toetsen bij kinderen met dyslexie
Kinderen met een dyslexieverklaring hebben recht op vergrotingen van de Cito Eindtoets in groep 8. Daarnaast hebben wij in ons protocol ‘Behandeling Dyslexie’ een aantal aanpassingen en hulpmiddelen opgenomen, zoals meer toetstijd of het gebruik van afdekbladen. Per kind wordt bekeken welke aanpassingen nodig zijn. Toetsen worden op onze school nooit voorgelezen.

Lezen
Estafette 001Waarschijnlijk heeft u van uw kind wel gehoord dat er sinds het begin van dit schooljaar gewerkt wordt met de mooie, nieuwe materialen van Estafette, onze nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen. Vloeiend en vlot kunnen lezen is een speerpunt in ons onderwijs omdat lezen belangrijk is voor alle vakken. Goed leren lezen en leesplezier hebben wij op onze school hoog in het vaandel staan. Estafette biedt dit allebei. 
We volgen onze leerlingen d.m.v. observaties en vernieuwde toetsen AVI (teksten) en DMT (woorden). Kinderen die onvoldoende meekomen, worden risicolezers genoemd. Voor deze kinderen is extra lezen nodig. Op school krijgen ze extra instructie van de leerkracht. Daarnaast krijgen ze wekelijks een mapje met extra leeswerk mee naar huis.

Taal en spelling
Leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 werken sinds het begin van dit schooljaar met de nieuwe taal- en spellingmaterTaal Actief 001ialen van Taal Actief. Volgend jaar gaan ook de groepen 7 en 8 werken met deze nieuwe materialen. 
Ook kinderen met Nederlands als tweede taal (NT-2) gaan vanaf groep 4 werken met de nieuwe materialen van Taal Actief, speciaal gericht op woordenschat. 
Voor alle leerlingen zijn de nieuwe materialen even wennen, want een aantal begrippen wordt eerder aangeboden dan in onze oude taalmethode. Met deze prachtige nieuwe materialen gaat het zeker lukken.

Eindtoetsen groep 8
Op onze school wordt in groep 8 in november het Drempelonderzoek afgenomen. Dit is een erkende eindtoets, die wij gebruiken voor het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door onze school niet alleen gebaseerd op het Drempelonderzoek, maar ook op de scores uit het leerlingvolgsysteem en op de expertise van de leerkrachten.

Begin februari nemen we nog een eindtoets af in de groepen 8. Dit is de Cito Eindtoets. Nieuw dit jaar is dat er twee versies van de Eindtoets zijn: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen de moeilijkheid verschilt.
• De Eindtoets Niveau is bedoeld voor leerlingen (landelijk 25%) van wie wij inschatten dat ze doorstromen naar brugklastype basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg.
• De Eindtoets Basis is bedoeld voor leerlingen (landelijk 75%) van wie wij inschatten dat ze doorstromen naar brugklastype gemengde/theoretische leerweg of hoger.
Beide toetsen worden op papier afgenomen en leveren een eindscore op tussen de 501 en 550. Dit levert extra informatie voor het definitieve advies dat in maart aan de kinderen en hun ouders wordt gegeven. Een uitzondering hierop vormen leerlingen die naar verwachting naar het praktijkonderwijs uitstromen. Zij nemen geen deel aan de Cito Eindtoets, maar maken een intelligentietest.

 
5 november 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018