Onderwijsnieuwsbrief 01
 

18 november 2013

De onderwijsnieuwsbrief verschijnt drie keer per schooljaar. In deze eerste onderwijsnieuwsbrief van dit schooljaar informeren we u als ouders/verzorgers over belangrijke punten binnen ons onderwijs.

Zo doen wij dat!
In onderwijsnieuwsbrief 2 van vorig schooljaar vertelden we u dat wij het erg belangrijk vinden dat elk kind zich veilig voelt en plezier heeft op school. We kondigden toen aan dat er op school posters zouden komen te hangen. Op die posters zou komen te staan wat wij met elkaar écht belangrijk vinden. Het idee van posters hebben we echter losgelaten, inmiddels hangen er bij elke ingang van de school drie bordjes met schoolafspraken. Zo is gelijk zichtbaar waar wij met elkaar voor gaan: een fijne school voor iedereen!

 
kapstokregels 1 kapstokregels 2 kapstokregels 3

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet brengt voor scholen een aantal veranderingen met zich mee. Veranderingen die ook ouders en kinderen aangaan. Het doel van het kabinet is dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in hun eigen buurt kunnen gaan. We zetten voor u een aantal punten uit de nieuwe wetgeving op een rij:
• De scholen in Dordrecht krijgen een gezamenlijke zorgplicht. Dat betekent dat de scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Óf op de school waar u uw kind aanmeldt, óf op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs in de buurt.
• Het rugzakje - dat is de naam voor leerling gebonden financiering aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte - verdwijnt. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen in Dordrecht georganiseerd en betaald. Voor kinderen die nu zo’n rugzak hebben, geldt een overgangsregeling. Het speciaal onderwijs, waar ook kinderen met leerling gebonden financiering zitten, blijft overigens gewoon bestaan.
• In de loop van de tijd kunnen er misschien een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen.
Meer informatie vindt u op www.passendonderwijs.nl en www.5010.nl.

Dyslexie
Een van de meest voorkomende leerstoornissen is dyslexie. Zo’n 4 % van de kinderen in Nederland heeft hiermee te maken. Dyslexie verstoort het leren lezen en/of het spellen van woorden. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet met dezelfde snelheid als hun leeftijdgenootjes. 
Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het lastig om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken.
Op onze school zijn we al vanaf de kleutergroepen alert op dyslexie. We verzamelen gegevens over taal en lezen en leerkrachten bespreken met de intern begeleider of er aanwijzingen zijn voor dyslexie. Hebben we voldoende gegevens voor zo’n vermoeden, dan bespreken we dit met de ouders. Ook geven we aan wat de mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling en de vergoeding daarvan.
Als vast is komen te staan dat een leerling dyslexie heeft, dan betekent dat in de eerste plaats dat een kind extra leeskilometers zal moeten maken. Onze school heeft verschillende hulpmiddelen die ingezet kunnen worden wanneer het lezen de ontwikkeling op andere leergebieden ernstig belemmert.
Wilt u meer informatie over het begeleiden van kinderen met dyslexie op onze school, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleiders Annienke Vastenhout en Micha van Tulden.

Studiedagen personeel
Elk schooljaar zijn er studiedagen voor het personeel. De leerlingen zijn dan vrij. Tijdens deze studiedagen staan onderwerpen centraal die allemaal met onze school en ons onderwijs te maken hebben.
Tijdens de studiemiddag van 2 oktober verdiepten de leerkrachten van de groepen 1 en 2 zich in ‘Kleutersprongen’. Ze leerden hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun onderwijs nog beter past bij de ontwikkeling van kleuters. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 bestudeerden de nieuwe taalmethode en de nieuwe rekenmethode. 
Op vrijdag 2 november hadden we een studiedag waarvan de ochtend in het teken van leerkrachtvaardigheden stond. We bespraken technieken die excellente leerkrachten in hun klassen gebruiken: hoe houd je leerlingen bij de les en hoe zorg je ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt in de groep? De middag ging over muziekonderwijs. We hebben kennisgemaakt met een andere manier van muziekles geven. Dit onderwerp krijgt nog een vervolg.
In december hebben we een studieavond die in het teken staat van onze christelijke identiteit. We gaan een vertelworkshop volgen. Hierdoor hopen we de Bijbelverhalen nog mooier te kunnen vertellen.
Natuurlijk is het ook belangrijk om het onderwijs op onze school te evalueren: wat gaat er goed en wat kan er beter? Tweemaal per schooljaar staat dit onderwerp centraal in een bijeenkomst met het hele team.
De kinderen komen naar school om dingen te leren, maar ook voor de leerkrachten valt er nog genoeg te leren!
 
Ouderavond onderwijs
Op 7 november organiseerden we een ouderavond over ons onderwijs. Meer dan 100 ouders bezochten deze avond waarop ze informatie kregen over de hoofdvakken lezen, taal en rekenen. We vonden het leuk om hierover te vertellen en bedanken alle ouders voor hun interesse. Op onze website is meer te lezen over deze avond. Ook hand-outs van de verschillende presentaties die gegeven werden, zijn daar te vinden. Wilt u nog iets kwijt over deze avond, dan kunt u dit mailen naar (info (at) johanfriso (dot) nl) of u neemt contact op met intern begeleider Annienke Vastenhout of Micha van Tulden.

 
18 november 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019