Onderwijsnieuwsbrief 03
 

16 juni 2014

De onderwijsnieuwsbrief verschijnt drie keer per schooljaar. In deze onderwijsnieuwsbrief informeren we u als ouders/verzorgers over belangrijke punten binnen ons onderwijs.

Nieuwe normering Citotoetsen
In nieuwsbrief 17 heeft u kunnen lezen over de aanpassing van de normen van de toetsen voor Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling door Cito. In de bijlage bij die nieuwsbrief staat de uitleg van Cito over het hoe en waarom van deze aanpassing. Ook wordt aangegeven dat de scores op deze toetsen lager kunnen uitvallen dan u gewend was van uw kind. Op het derde rapport zult u bij de Citoscores zien staan: I t/m V. Deze scores hebben we berekend volgens de nieuwe normering.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Vanaf deze datum vallen alle scholen voor basisonderwijs onder het nieuwe Samenwerkingsverband Passend  Onderwijs PO Dordrecht. Binnenkort komen alle scholen bij elkaar om de plannen over Passend Onderwijs in Dordrecht te bespreken. Na de zomervakantie heeft het nieuwe samenwerkingsverband ook een eigen website. Daarop kunt u dan de plannen van het samenwerkingsverband, samengevat in het Ondersteuningsplan 2014-2016, lezen. Meer informatie over Passend Onderwijs vindt u nu al op www.passendonderwijs.nl en www.5010.nl.

Rekenen: de tafels van vermenigvuldiging
Om goed te kunnen rekenen is het belangrijk dat de kinderen de tafels goed kennen. Daarom wordt hier vanaf groep 4 veel aandacht aan besteed. In de nieuwe rekenmethode die we sinds dit schooljaar gebruiken, worden de tafels van 1 t/m 10 in groep 4 aangeleerd. Eén van de vijf rekenlessen die per week worden gegeven, heeft de tafels van vermenigvuldiging als onderwerp. In groep 5 worden deze tafels nogmaals getraind en wordt er ook al geoefend met de tafels van 11, 12, 15 en 25. Dit gaat nog door in groep 6.

Allereerst leren de kinderen wat een tafelsom is. Het is belangrijk te weten dat 5 X 2 betekent dat er 5 groepjes van 2 zijn, dus 2+2+2+2+2. Kinderen die dit moeilijk vinden, hebben vaak grote moeite met het leren van de tafels. Tafels leren voelt dan hetzelfde als een bladzijde van het telefoonboek uit je hoofd leren.

Er wordt ook aandacht besteed aan strategieën voor het oplossen van tafelsommen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
6 X 4 = 24, dus kan ik 4 X 6 ook oplossen
10 X 8 = 80, dus 5 X 8 is de helft van 80
10 X 7 = 70, dus 9 X 7 is 7 minder dan 70

Daarnaast wordt er in de klas veel tijd besteed aan het uit het hoofd leren van de tafels. Dat begint met het gezamenlijk opzeggen van een tafel, terwijl deze zichtbaar is op het bord. Het kunnen zien en horen van de tafel helpt hierbij. Ook liedjes kunnen hier goed bij helpen. Eerst zijn de antwoorden nog zichtbaar, later niet meer. Nadat een aantal tafels op deze manier aangeboden is, wordt er veel geoefend met sommen van één tafel en vervolgens met sommen van meerdere tafels door elkaar. Het streven is dat het antwoord binnen 5 en later binnen 2 seconden gegeven wordt.
We vinden het belangrijk dat kinderen ook thuis regelmatig de tafels oefenen. Vaak kort oefenen is daarbij beter dan zo nu en dan heel lang. De computer kan daarbij helpen. Kijk bijvoorbeeld eens op www.tafeldiploma.nl of www.tafels-oefenen.nl. Als kinderen al veel tafelsommen kennen, kan elke som die nog geleerd moet worden op een kaartje gezet worden. Het antwoord komt op de achterkant. Het aantal te leren opgaven is daardoor overzichtelijk. Er kan dan alleen of samen met deze opgaven geoefend worden. Het kennen van de tafels vraagt om regelmatig onderhoud, ook in de jaren erna. Blijven herhalen dus!

Aardrijkskunde
We zijn blij bij u aan te kunnen geven dat we voor aardrijkskunde (groep 5 tot en met 8) hebben gekozen voor de methode Meander. Meander bevat prachtig beeldmateriaal, spannende verhalen en begrijpelijke teksten. Zo wordt zichtbaar dat aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven is. Meander leert kinderen écht om zich heen te kijken en daagt ze uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien.

Engels en muziek
Voor het vak Engels in groep 7 en 8 zullen we komend jaar gaan werken met de methode Groove me. Muziek is in deze methode de basis van alle lessen. In de lessen wordt het thema van een lied gebruikt om kinderen Engels te leren. Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. Bijna alle kinderen houden van muziek. Muziek geeft zelfvertrouwen. Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen.
We lieten u eerder weten dat we ons ook oriënteren op een nieuwe methode voor muziek. Daarover is op dit moment nog geen nieuws te melden.

Voorkom zomervakantiedip
Over een paar weken begint de zomervakantie. Zes weken geen school. Niet lezen kan betekenen dat de leesontwikkeling van kinderen tot stilstand komt of zelfs achteruit gaat. Hoe kan een zomerdip worden voorkomen? Door (liefst iedere dag) een minuut of tien samen te lezen. Alles wat uw kind leuk vindt om te lezen kan gebruikt worden. Een aantal tips:
• Laat uw kind kiezen, bijvoorbeeld strips, vakantieboeken, kindertijdschriften of een folder van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan.
• Fantaseer vooraf waar het over zal gaan.
• Lees om de beurt een stukje.
• Geef uw kind de kans om een leesfout zelf te herstellen.
• Praat over wat jullie gelezen hebben.
• Geef uw kind veel complimentjes en maak er een leuk leesmoment van.
Ook de tafels kunnen in de vakantie flink wegzakken. Op een speelse manier oefenen zorgt ervoor dat zomerverval wordt voorkomen.

 
16 juni 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 25-06-2019