Nieuwsbrief 21
 

14 juli 2014

Fijne vakantie
 
Ierse reiszegen:
   "Dat de weg je tegemoet komt,
    Dat de wind je steunt in de rug,
    Dat de zon je gezicht warmt,
    De regen je veld vruchtbaar maakt
    En totdat we elkaar weer zien:
    Dat God je in de palm van zijn hand bewaart."
    (Bron: www.dezielgaattevoet.nl)

Wij wensen u, samen met uw kind(eren), een fijne zomervakantie. We kijken met elkaar terug op een schooljaar waarin heel veel mooie, maar ook moeilijke omstandigheden zijn geweest rondom kinderen, hun gezinnen, naasten en collega's.
Ook vanaf deze plaats willen wij u danken voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar.
Maandag 1 september a.s. verwachten we alle kinderen weer uitgerust terug op school.

Juf Lia
In de afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met juf Lia over haar werkzaamheden als groepsleerkracht binnen Scholen van Oranje. Deze gesprekken hebben tot het wederzijds besluit geleid dat juf Lia na de zomervakantie haar werkzaamheden bij ons op school en bij onze vereniging 'Scholen van Oranje ' zal beëindigen.
Wij danken juf Lia hartelijk voor haar inzet voor het onderwijs op onze school.
Op verzoek van juf Lia zal er geen officiële afscheidsreceptie worden georganiseerd voor de ouders. Als u juf Lia persoonlijk de hand zou willen geven, dan kunt u op 17 juli a.s. vanaf 15.00 uur in de groep gedag komen zeggen.

Gevonden voorwerpen
Vanaf a.s. dinsdag kunt u in de gevonden voorwerpenbak op beide locaties kijken of er nog spullen van uw kind(eren) in zitten. Daarna zoeken wij een goede bestemming voor de spullen die over zijn gebleven.

Afsluiting schooljaar in de groep
Op donderdagmiddag 17 juli mogen de kleuters speelgoed mee naar school nemen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen een gezelschapsspel mee naar school nemen. We verzoeken u vriendelijk geen speelgoed mee te geven waar harde geluiden uit komen. Tevens zijn computerspelletjes en oorlogsspelletjes niet toegestaan.

Zoem: van groep 2 naar groep 3
In een van de laatste weken werken we met de kinderen van groep 2 over Zoem. Pompom gaat daarbij kijken hoe het in groep 3 is. Dit is een les uit de methode Schatkist waarmee we in groep 1-2 werken waarin de kinderen kennismaken met de methode Veilig Leren Lezen die in groep 3 start. Zo maken de kinderen  op een speelse manier kennis met de eerste ‘leesles’.

Schoonmaak kleutermaterialen
Er gaan elke dag heel wat materialen door de handen van de kleuters. Aan het eind van het schooljaar kunnen die materialen dan ook wel een poetsbeurt gebruiken. Daarom kregen de kleuters allemaal wat mee naar huis om schoon te maken. Zo starten we in het nieuwe cursusjaar weer met schone materialen. Dank u wel dat u hiermee heeft geholpen!
Ook de klaslokalen van de kleuters hebben aan het eind van het schooljaar een extra poetsbeurt nodig. Alle ouders die ons daarbij geholpen hebben: hartelijk dank! Fijn dat u tijd heeft gemaakt om ons hierbij te helpen!

Zending
Ook de laatste periode is gespaard voor de zending, te weten voor Compassion. U was gewend om iedere keer de tussenstand te lezen, maar we hebben een uitzondering  gemaakt en willen u het totaalbedrag laten weten. Op locatie 196 is € 88,77 opgehaald en op locatie 821 € 55,86. Dit geld wordt binnenkort naar Compassion overgemaakt.
Voor volgend jaar hebben wij andere plannen met de zending. Een nieuwe kijk op hoe we kinderen en volwassenen in de samenleving een financieel steuntje in de rug kunnen geven. Maar ook hoe we de kinderen van onze school op een praktische en uitdagende manier bij de zending kunnen betrekken. Zodra hier iets meer over bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Bericht vanuit de MR
In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op onze school spelen. Met als doel kwalitatief goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat, kortweg: het beste voor uw kind!
Vaak functioneert de MR op de achtergrond, maar deze keer is het goed om iemand uit de MR onder uw aandacht te brengen. Sietske van Dalen heeft zich ruim 6 jaar met passie en enthousiasme voor de school en de MR ingezet. Nu gaat ze de MR verlaten. Dank Sietske, voor alles wat je voor de school en de MR hebt gedaan! Ook namens al die leerlingen die mede dankzij jou hun diploma Jeugd-EHBO hebben gehaald.
En nu vraagt u zich misschien af wie er nog meer in de MR zitten? Namens het personeel zijn dat juf Eleonora, juf Els en juf Linda. De ouders worden in de MR vertegenwoordigd door Jenny Timmers, Linda Jacobs-van den Hof en Gert-Jan Prosman.
Als ouders vertegenwoordigen we u, dus schroom komend schooljaar niet om uw ideeën en vragen aan ons kenbaar te maken. Voor nu alvast namens de MR een heerlijke zomervakantie toegewenst!
Gert-Jan Prosman

Pestprotocol
Wij vinden een veilig pedagogisch klimaat belangrijk voor alle kinderen. Pesten kan en mag daar geen onderdeel van zijn.  In overleg met onze vier 'Scholen van Oranje' (cbs Beatrix, cbs Juliana en cbs Oranje Nassau) hebben we het afgelopen jaar een pestprotocol opgesteld.
In ons pestprotocol staat beschreven hoe wij omgaan met het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag. Komend cursusjaar zullen we op onze ouderavond met als thema 'Opvoeding en onderwijs' een toelichting geven op ons pestprotocol. Dit protocol wordt komend cursusjaar verder uitgewerkt binnen ons team en onze MR. We zullen ons pestprotocol medio oktober a.s. via onze website publiceren.
Ook pestgedrag via social media heeft onze aandacht. In de groepen 7 wordt hier extra aandacht aan gegeven door mee te doen aan MediaMasters in de week van de Mediawijsheid.

Verlof aanvragen
Als u buiten de vastgestelde vakanties verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen d.m.v. een verlofformulier. Dit formulier kunt u nu ook downloaden van onze website. U kunt het formulier vervolgens invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind, bij Maureen (locatie 821) of bij Richie (locatie 821).
In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. Meer informatie vindt u in onze Schoolgids bij onderdeel 7.4. De Leerplichtwet.

Wist u datjes van de sportcommissie
Wist u dat:
• DordtSport tijdens het afgelopen schooljaar 12 schoolsporttoernooien heeft georganiseerd: handbal, zaalkorfbal, schaken, tafeltennis, volleybal, hockey, atletiek, veldvoetbal, veldkorfbal, honkbal, rugby en wedstrijdzwemmen?
• Aan al deze toernooien door heel veel kinderen van de Johan Friso is meegedaan?
• Op vrijwel ieder toernooi door 1 of meerdere teams van de Johan Friso een beker is gewonnen?
• Dit jaar in totaal 319 kinderen meededen aan toernooien en dat dat 67% is van de kinderen uit groep 3 t/m 8?
• Dat door deze kinderen bij elkaar 745 keer is gesport?
• De meest sportieve klas groep 7C (juf Nelleke-juf Marjolijn) is en dat 93% van de kinderen uit die klas dit jaar 1 of meerdere keren meedeed met een toernooi?
• Deze groep op de voet gevolgd wordt door groep 4C (juf Anita-juf Helene-juf Hilde-juf Beatrix), waarvan 88% van de kinderen dit jaar wel eens heeft meegedaan?
• Eén leerling zich wel 10x heeft ingeschreven voor een toernooi en dat dat Sterre van den Aardwegh uit groep 6D is?
• En dat twee leerlingen zich 8x hebben aangemeld en dat dat Sharon Crentsil en Evy van Willigen, allebei uit groep 4C zijn?
 Dat is toch wel leuk om te weten hè? Fijne vakantie!

Schoolgids, nieuwsbrieven en activiteitenkalender 2014-2015
Na de zomervakantie ontvangt u via uw kind onze geheel vernieuwde schoolgids. We verzoeken u vriendelijk dit document met aandacht te lezen, omdat een aantal dagelijkse afspraken meer specifiek en 'up to date' zijn geformuleerd.
De activiteitenkalender 2014-2015, waarin alle vakanties, feestdagen, studiedagen en overige bijzonderheden vermeld staan, kunt u zoals gebruikelijk vanaf onze website downloaden. Vanaf de eerste schooldag in het nieuwe cursusjaar is deze activiteitenkalender beschikbaar.

Aanpassing afspraken voor aanvang en einde schooltijd
Als u komend cursusjaar kinderen heeft op beide locaties (die u moet wegbrengen of ophalen), dan is het van belang kennis te nemen van een bijstelling in onze schoolafspraken. We hebben gemerkt dat onze 'oude' schoolafspraak op dit gebied onrust oplevert in de betreffende groepen.  Kinderen mochten afgelopen jaren eerder uit de groep worden opgehaald, of later starten. Omdat we onze onderwijstijd graag optimaal willen benutten en omdat we rust in onze gebouwen van groot belang vinden voor onze onderwijskwaliteit, hebben we - mede in overleg met onze MR- besloten dat het eerder ophalen of later wegbrengen van kinderen niet langer is toegestaan. Met ingang van het komende schooljaar gelden de volgende afspraken rondom het brengen en halen van kinderen.

’s Morgens gaan de deuren om 8.20 uur open, ‘s middags om 13.05 uur. Vanwege de veiligheid in onze gebouwen is het niet toegestaan wandelwagens en kinderwagens mee de school in te nemen. U kunt uw wandel- of kinderwagens bij de trap in de entree neerzetten en uw kleintje eventueel op de arm mee naar binnen nemen. Honden zijn op het schoolplein en in school niet toegestaan.

Op locatie 196, waar onze jongste leerlingen zitten, is het van belang dat we met elkaar zorgdragen voor het sluiten van de hekken van het schoolplein. Vanuit school sluiten we de hekken om 08.40 uur en om 13.25 uur. Als u uw kind(eren) ophaalt, kom dan alstublieft niet eerder dan om 11.50 uur en om 15.05 uur op het schoolplein. Leerkrachten kunnen dan beter overzicht over hun groep houden. Mocht u tussentijds op school komen, sluit dan alstublieft het hek als u op het schoolplein komt of het schoolplein verlaat.

Op locatie 196 mag u uw kind in de klas brengen. Zit uw kind in groep 1 of 2, dan mag dit ’s morgens en ’s middags. Zit uw kind in groep 3, dan mag dit alleen ’s morgens. Het is echter voor de leerkrachten niet mogelijk om op die momenten ouders te woord te staan.

Op locatie 821, waar de groepen 4 t/m 8 zitten, gaan de kinderen zelfstandig naar hun klas. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor even van deze regel wordt afgeweken.

Om 08.30 uur beginnen de lessen. Op dat tijdstip verwachten we dat alle kinderen in de klassen zitten en dat de ouders de school hebben verlaten.

Als uw kind niet op school aanwezig kan zijn, meld dit dan vóór 9 uur. Als u dat vergeet, wordt er altijd naar huis gebeld. Er kan immers onderweg naar school iets gebeurd zijn.

Aan het einde van de morgen- en middagschooltijd brengen de leerkrachten van groep 1 en 2 de kinderen naar de uitgang van de school. De ouders wachten hun kind dan op het schoolplein op.
Het is niet de bedoeling dat u uw kind(eren) eerder uit de les haalt. Heeft u kinderen op beide locaties, dan is het begrijpelijk dat u niet op beide locaties tegelijk kunt zijn om uw kinderen op te halen. Als een van uw kinderen even op u moet wachten, dan mag dat bij de groepsleerkracht van uw kind. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen zonder toezicht op het plein staan. U kunt eventueel van tevoren aan de groepsleerkracht doorgeven dat u iets later komt. Uw kind mag dan in de klas wachten.

Soms blijven kinderen wat langer op school, bijvoorbeeld om werk af te maken of als de leerkracht even met het kind wil praten. Als kinderen klassendienst hebben is het gebruikelijk dat ze wat later komen. Ze weten dat van tevoren en kunnen het thuis melden.

Belangrijke data
14 juli: Afscheidsavond groepen 8.
17 juli: Laatste schooldag.
18 juli t/m 31 augustus: Zomervakantie.
01 september: Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

 
14 juli 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 24-05-2019