Onderwijsnieuwsbrief 01
 
17 november 2014

De onderwijsnieuwsbrief verschijnt drie keer per schooljaar. In deze onderwijsnieuwsbrief informeren we u als ouders/verzorgers over belangrijke punten binnen ons onderwijs.

Nieuw meubilair
In de herfstvakantie hebben vrijwilligers van Edukans op locatie 196 ons oude meubilair opgehaald. Dit meubilair krijgt een goede bestemming in Malawi. Vervolgens is op locatie 196 allemaal nieuw meubilair geleverd.
In de groepen 1 en 2 hebben we gekozen voor houten meubilair omdat we de uitstraling van dit meubilair goed vinden passen bij de sfeer die we voor jonge kinderen belangrijk vinden. Hout is vergeleken met metaal ook lichter en daardoor gemakkelijk te tillen voor jonge kinderen. De kasten zijn laag en kunnen overzichtelijk worden ingericht, mede door de transparante bakken voor het kleine en losse ontwikkelingsmateriaal.
Voor de groepen 3 (en na het opknappen van locatie 821 ook voor de groepen 4 t/m 8) hebben we gekozen voor meubilair waarbij alle kinderen aan dezelfde hoogte tafels zitten. De stoelen verschillen wel in hoogte. Doordat alle tafels even hoog zijn, komt dit rustig over en zijn de tafels voor verschillende leeftijden te gebruiken. Erg leuk om van zoveel kinderen en ouders complimenten te krijgen over het prachtige eindresultaat! 

Naar het voortgezet onderwijs
Binnenkort breekt er voor de leerlingen in groep 8 een spannende tijd aan: ze gaan samen met hun ouders en hun juf of meester kijken naar welke school voor voortgezet onderwijs ze gaan. En die keus wordt niet zomaar eventjes gemaakt.
Zo wordt er gekeken naar de resultaten van de toetsen in groep 1 t/m 8 die vermeld staan in ons leerlingvolgsysteem (LVS). De resultaten van deze toetsen worden met u besproken en ze staan op het rapport van uw kind.
In november maken de leerlingen van groep 8 het Drempelonderzoek. In deze toets worden de deelgebieden rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling getoetst.
Samen met de gegevens uit het LVS en de andere rapportgegevens geeft dit onderzoek informatie waarop we ons verwijsadvies richting voortgezet onderwijs baseren. Ook persoonlijke eigenschappen van leerlingen zoals concentratie, doorzettingsvermogen, het nemen van verantwoordelijkheid, werkhouding en planningsvaardigheden wegen mee in het advies.
In april 2015 wordt de Centrale Eindtoets Basisonderwijs van Cito afgenomen. Voorheen werd deze Centrale Eindtoets in februari afgenomen, maar de overheid heeft besloten dat alle schoolverlaters in april een Centrale Eindtoets maken.
De inschrijvingen voor de scholen van voortgezet onderwijs moeten echter vóór 1 april 2015 bij hen binnen zijn. Door het nieuwe tijdstip van de Centrale Eindtoets zullen voor de scholen in het voortgezet onderwijs de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool en het schooladvies belangrijker zijn dan de resultaten van de Centrale Eindtoets. Met name de LVS resultaten van begrijpend lezen en rekenen vanaf groep 6 zijn voor de keus van de nieuwe school belangrijk.
Op 7 januari organiseren we voor de ouders van leerlingen in groep 8 een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Wettelijk gezien moeten we u vóór 1 maart informeren over het definitieve schooladvies. Dat doen we tijdens de schoolkeuzegesprekken in februari. Vervolgens is het aan u als ouders om uw kind bij een school voor voortgezet onderwijs in te schrijven.
Mocht een leerling de Centrale Eindtoets beter maken dan verwacht, dan wordt gekeken of het schooladvies kan worden bijgesteld. Dit kan niet als de eindtoets minder goed wordt gemaakt dan verwacht.
Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben open dagen waarop u samen met uw kind de school kunt bezoeken. Ook bieden steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid  basisschoolleerlingen buiten de schooltijden van hun basisschool lessen te laten volgen. Het bezoeken van de Onderwijsmarkt op 19 november in het Energiehuis is zeker een aanrader.

Ouderavond onderwijs en opvoeding
We kijken terug op een zinvolle ouderavond over onderwijs en opvoeding. Tijdens deze avond is een korte uitleg gegeven over het hoe en waarom van ons nieuwe pestprotocol. Dit protocol is te vinden op onze website. Vervolgens heeft orthopedagoog Bert Reinds gesproken over het thema “Kinderen willen geen perfecte ouders, kinderen willen echte ouders”. Op een ontspannen en relativerende manier kwam het gesprek over opvoeding op gang. Ouders spraken hier verder over in kleinere groepen. We hebben van veel ouders enthousiaste reacties ontvangen. Binnenkort zullen we in een reportage op de website een terugblik op de ouderavond geven.

Sterke rekenaars op de Johan Frisoschool
Ieder kind is anders. Ook als het gaat om rekenen. Sterke rekenaars leren snel en hebben vaak genoeg aan een korte uitleg. Nieuwe sommen hoeven zij meestal maar een paar keer te oefenen om ze te begrijpen. Bovendien heeft deze groep leerlingen behoefte aan moeilijke sommen.
Vanaf groep 3 werken sterke rekenaars daarom met een zogenaamd “routeboekje”. Hierin staat per les vermeld welke sommen worden overgeslagen en welke wel gemaakt moeten worden. Als de verplichte sommen klaar zijn, gaan sterke rekenaars de rest van de rekenles verder met opdrachten uit het speurwerkboek. Dit is een werkboek met opdrachten die moeilijker zijn, maar wel passen bij de leerstof die geoefend moet worden.

Extra oefenen
Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig bij lezen, rekenen en/of spelling. Deze kinderen geven we tijdens de les extra instructie. Voor lezen geven we vanaf groep 4 huiswerk mee, zodat er thuis extra geoefend kan worden. Voor rekenen en/of spelling wordt enkele keren per week extra geoefend met educatieve software, eventueel geholpen door stagiaires of ouders. De afgelopen jaren gebruikten we hiervoor het programma AmbraSoft. Dit schooljaar kan er ook gewerkt worden met Muiswerk. Beide programma’s bieden prima oefenstof, maar er is een verschil in de manier van het opslaan van resultaten. Tegen het eind van dit schooljaar hopen we in beeld te hebben met welk programma we verdergaan.
 
Studiedagen personeel
Elk schooljaar zijn er een paar vrije dagen voor de leerlingen, want de juffen en meesters gaan dan zelf aan de studie. Tijdens deze studiedagen staan onderwerpen centraal die met onze school en ons onderwijs te maken hebben.
Op 6 oktober jl. hadden we een studiedag met alle collega’s van de Scholen van Oranje. In diverse workshops dachten we na over hoe we in deze tijd christelijk onderwijs zo goed mogelijk kunnen vormgeven.
Op 7 november hadden we een studiedag waarvan de ochtend in het teken van leerkrachtvaardigheden stond. We bekeken filmfragmenten waarin zichtbaar was welke technieken excellente leerkrachten in hun klassen gebruiken: hoe houd je leerlingen bij de les en hoe zorg je ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt in de groep? De middag stond in het teken van bedrijfshulpverlening. Het hele team volgde vier workshops: brandveiligheid, reanimatie, verbandleer en weerbaarheid.
Vanaf januari gaan de leerkrachten van de groepen 1 en 2 verder met de cursus “Kleutersprongen” over goed rekenonderwijs aan peuters en kleuters. Vorig schooljaar waren ze daar al mee gestart.  Tijdens de cursus zullen de leidsters van peuterspeelzaal Pluk aansluiten. Zo zorgen we ervoor dat peuterspeelzaal en basisschool goed op elkaar aansluiten.
Op de studiedag van 18 juni evalueren we met het hele team het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit naar het volgende schooljaar.
 
 
17 november 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019