Onderwijsnieuwsbrief 01
 

9 november 2015

Nieuwe methodes begrijpend lezen en geschiedenis
Sinds het begin van dit schooljaar hebben we voor zowel begrijpend lezen als geschiedenis een nieuwe methode.
Tijdens de lessen begrijpend lezen leren de kinderen leesstrategieën om elke tekstsoort te kunnen lezen en begrijpen. We hebben gekozen voor de methode Grip op Lezen. Deze methode biedt de verschillende tekstsoorten op een aantrekkelijke manier aan.
Bij geschiedenis is er gekozen voor Tijdzaken. Met Tijdzaken komt geschiedenis tot leven in de klas door gebruik van het digibord. Via het digibord kunnen filmpjes en animaties bekeken worden. Ook zijn er interactieve oefeningen en verschillende spelvormen. In het werkboek gaan kinderen aan de slag met opdrachten over het onderwerp.

Extra oefenen
Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig bij lezen, rekenen en/of spelling. Deze kinderen geven we tijdens de les extra instructie. Voor lezen geven we vanaf groep 4 huiswerk mee, zodat thuis extra geoefend wordt. Voor rekenen en/of spelling wordt enkele keren per week extra met educatieve software gewerkt, eventueel geholpen door stagiaires of ouders. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Muiswerk. Thuis kunt u hier ook mee oefenen. De inlogcode die uw kind hiervoor op school gebruikt, kan ook thuis gebruikt worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als u met Muiswerk gaat werken gaat u naar http://online.muiswerken.nl/johanfriso.

Oranjedagen en Levelwerk
In september zijn we in de groepen 1 t/m 8 gestart met de Oranjedagen. In onze schoolgids (blz. 31) kunt u uitgebreide informatie vinden over de doelstellingen van dit leerstofaanbod voor onze beter lerende leerlingen. Naast de Oranjedagen zijn we voor deze groep kinderen begonnen met de methode Levelwerk. Deze methode is een goede aanvullende doorgaande leerlijn in de groepen 1 t/m 8. De komende maanden zullen we dit vernieuwde leerstofaanbod met elkaar evalueren en waar nodig bijstellen.
We streven ernaar om dit vernieuwende leerstofaanbod, waarin veel aandacht is voor creatief denken, wetenschap, techniek en beeldende vorming, in de komende jaren voor alle leerlingen van onze school toegankelijk te maken. Via onze nieuwsbrieven en onderwijsnieuwsbrieven zullen we u blijven informeren over de voortgang.

Studiedagen
Ook dit jaar zijn er studiedagen en studieavonden voor het personeel ingepland. Als dit onder schooltijd is, zijn de leerlingen vrij. Dit schooljaar zijn we tijdens de eerste studiedag 's morgens aan de slag gegaan met ons nieuwe leerlingvolgsysteem en administratieprogramma ParnasSys. Het middagprogramma stond in het teken van Sensorische Integratie. We hebben het gehad over de verschillende manieren waarop kinderen zintuiglijke informatie kunnen verwerken.
De komende studiemomenten zullen we, in aansluiting op die van vorig jaar, verder gaan met Teach Like a Champion. In de onderbouw gaan we verder met de doorgaande lijn en de doelen rondom ons taalonderwijs.

Naar het Voortgezet Onderwijs
Na ongeveer acht jaar basisonderwijs breekt voor ieder kind het ogenblik van de schoolkeuze aan. Een heel belangrijke keuze die met zorg moet worden gemaakt. Die keuze wordt dan ook niet van het ene op het andere moment gemaakt, maar gebeurt in een aantal fasen.
Groep 7:
• Nieuw dit schooljaar is dat u bij het eerste rapport een ‘Kijkrichting Voortgezet Onderwijs’ ontvangt. Hierin wordt besproken naar welk niveau van Voortgezet Onderwijs uw kind mogelijk na de basisschool kan gaan. Met deze ‘Kijkrichting’ in gedachten kunt u gericht de open dagen van het Voortgezet Onderwijs bezoeken.
• Daarnaast krijgt u van ons informatie over de open dagen en de informatiemarkt die het Voortgezet Onderwijs organiseert, zodat u zich daar samen met uw kind kunt laten informeren.
Groep 8:
In groep 8 gaat de stap naar het Voortgezet Onderwijs verder.
• Inmiddels heeft u tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar een uitgebreide voorlichting over de gang van zaken in groep 8 en over alles rondom de schoolkeuze gekregen. 
• Op 12 november organiseren we voor de ouders van leerlingen in groep 8 een voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs. Ook het bezoeken van de Onderwijsmarkt (dit jaar op 18 november in het Energiehuis) is een aanrader.
• Het bijwonen van proeflessen, introductiemiddagen e.d. op Voortgezet Onderwijs-scholen dient buiten onze schooltijden plaats te vinden.
• In februari heeft elke groep 8 leerling samen met zijn/haar ouders/verzorgers een schoolkeuzegesprek met zijn/haar groepsleerkracht van groep 8. Tijdens dit gesprek wordt het schooladvies voor het niveau van Voortgezet Onderwijs bekend gemaakt. Scholen voor Voortgezet Onderwijs bepalen op basis van dit schooladvies of leerlingen worden toegelaten. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de Eindtoets.
• Vóór 1 april kiezen de ouders/verzorgers samen met hun kind een school  voor Voortgezet Onderwijs en leveren de daarvoor benodigde documenten bij ons in.
• Vóór 1 april sturen wij het onderwijskundig rapport met de relevante gegevens uit ons leerlingvolgsysteem naar de gekozen school voor Voortgezet Onderwijs.
• In april wordt de Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen.
• Als een leerling de Eindtoets beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zullen we het schooladvies heroverwegen. Onze school is, in overleg met de ouders/verzorgers, verantwoordelijk voor deze heroverweging. Dit kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het resultaat van de Eindtoets. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd.
• Soms is het resultaat van de Eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling tot het Voortgezet Onderwijs.
• In april/mei beslist de nieuwe school over de toelating en krijgt u daarvan bericht. 

Eindtoets groep 8
Voorgaande jaren hebben we in de groepen 8 de Cito Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen. Momenteel zijn we, samen met de andere Scholen van Oranje, aan het bekijken welke eindtoets we dit jaar gaan afnemen.
 

 
9 november 2015
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019