Nieuwsbrief 09
 

11 januari 2016

Beste wensen!
Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen het allerbeste voor 2016!

Ouderbijdrage 2016
Ook in dit nieuwe kalenderjaar 2016 zal de ouderraad weer extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij alleen met behulp van uw financiële bijdrage. Via Mijnschoolinfo ontvangt u deze week de brief met betrekking tot de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2016. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Het overzicht van de uitgaven die gedaan kunnen worden dankzij uw financiële bijdrage vindt u in het Exploitatieoverzicht 2015. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg, (or.anita (at) upcmail (dot) nl) .

Inschrijven voor 10-minutengesprekken/schoolkeuzegesprekken via Mijnschoolinfo
Van 18 t/m 25 januari kunt u via Mijnschoolinfo inschrijven voor de 10-minutengesprekken op 9 en 11 februari a.s. en voor de schoolkeuzegesprekken op 8, 9 en 11 februari a.s.
De 10-minutengesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 7. De schoolkeuzegesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8.
Op 18 januari ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat. U heeft dan t/m 25 januari de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 25 januari sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Ouders/verzorgers van kinderen in groep 1A die voor de herfstvakantie op school zijn gestart worden door de leerkrachten persoonlijk (niet via Mijnschoolinfo) uitgenodigd voor een gesprek.

Open Ochtend
Vrijdag 29 januari a.s. is het van 09.00 - 11.00 uur “open ochtend” op onze hoofdlocatie Chico Mendesring 196. Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
De MR wordt gevormd door een aantal ouders en een aantal personeelsleden. De directeur is adviserend lid. We willen u enkele keren per schooljaar informatie geven over de onderwerpen waarmee wij in de MR bezig zijn. 
Oudervertelgesprekken: In schooljaar 2014-2015 is een traject gestart om deze gesprekken voor te bereiden. De MR is hiervan steeds op de hoogte gehouden. Na de eerste ronde Oudervertelgesprekken is er in de MR gesproken over de opgedane ervaringen. In het team zal nog een evaluatie plaatsvinden. De MR heeft de wens uitgesproken dat ook ouders bij deze evaluatie betrokken worden.
Schoolplan: Het Schoolplan 2015-2019 is besproken. Tijdens de komende MR-vergaderingen wordt er steeds een onderwerp uit dit schoolplan centraal gesteld, in de komende vergadering is dat de identiteit van de school.
Personeelsaangelegenheden: De directie houdt de MR op de hoogte van lief en leed in het team, bij leerlingen en bij ouders. Ook de formatie van het team is een terugkerend onderwerp.
Wet Sociale Veiligheid: Deze is in werking getreden in augustus 2015 en is een aanpassing van al bestaande wetten. De hierin genoemde aanwezigheid van een pestprotocol en een vertrouwenspersoon hebben onze volle aandacht.
Mediawijsheid: Pesten of oneigenlijk gebruik van Social Media kost veel kostbare (onderwijs)tijd. De MR is er van overtuigd dat school en ouders ter bestrijding hiervan moeten samenwerken. De MR adviseert de schoolleiding een ouderavond betreffende dit onderwerp te beleggen. Organisatorisch is zo’n ouderavond pas mogelijk in het volgende schooljaar.
Meer informatie over de MR, het bijwonen van MR-vergaderingen en het opvragen van notulen kunt u vinden op www.johanfriso.nl.
De secretaris

Nieuws van de sportcommissie
Vanuit de sportcommissie wensen we iedereen een heel gezellig en sportief 2016 toe.
Op woensdag 17 februari vindt het schoolvolleybaltoernooi plaats. Let op: hiervoor kan t/m vandaag, maandag 11 januari, ingeschreven worden. De kinderen hebben voor het weekend op school al gehoord dat ze kunnen inschrijven (zoals gebruikelijk via de website) en de kinderen van de groepen 4 hebben allemaal een brief meegekregen.
Daarna vindt op woensdag 9 maart het zwemmen plaats. Hiervoor is zwemdiploma AB verplicht.

Belangrijke data
18 t/m 25 januari: Intekenen voor 10-minutengesprekken/schoolkeuzegesprekken via Mijnschoolinfo.
25 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 januari: Open ochtend voor het aanmelden van nieuwe leerlingen (locatie 196, 09.00 -11.00 uur).
08 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
08, 09 en 11 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
09 en 11 februari: 10-minutengesprekken.
12 februari: Plakboeken en rapporten gaan mee.
17 februari: Studiedag leerkrachten groep 1 en 2 (leerlingen groepen 1 en 2 zijn vrij).
20 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie.
29 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
11 januari 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 14-12-2018