Onderwijsnieuwsbrief 02
 

21 maart 2016

Verlof en vervanging Intern Begeleiders
Zowel juf Annienke als juf Joyce gaan binnenkort met zwangerschapsverlof. Het verlof van juf Joyce zal per 28 maart ingaan. Juf Annienke zal per 13 april met zwangerschapsverlof gaan. De IB-taken in de groepen 3 t/m 8 zullen worden overgenomen door meester Micha. Juf Deanne zal de IB-taken in de groepen 1/2 voor haar rekening nemen. Na de zomervakantie zijn juf Annienke en juf Joyce weer op school aanwezig.

Reken zeker in groep 2
De ouders/verzorgers van kinderen in groep 2 hebben het misschien al wel gehoord van hun zoon/dochter: wanneer je in groep 2 zit mag je werken in een echt rekenschrift! Dit doen we ter voorbereiding op het werken met de rekenmethode in groep 3. Kinderen leren op een speelse manier werken in een kleurig werkboek.

Nieuwe methodes
Goede methodes zijn belangrijk voor het geven van goed onderwijs. Daarom worden er regelmatig methodes vervangen. Dit schooljaar kiezen we voor de groepen 1/2 een nieuwe methode waarin rekenen, taal en wereldoriëntatie geïntegreerd worden aangeboden.
Daarnaast wordt er voor groep 3 een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen gekozen en voor de groepen 3 t/m 8 een nieuwe methode voor Natuur en Techniek. De kinderen krijgen uit verschillende methodes les en denken mee over welke methode het beste past op onze school. In het nieuwe schooljaar zal er met deze methodes gewerkt gaan worden.

Groepsvormingslessen
Voor veel kinderen is het na de zomervakantie weer spannend om naar school te gaan. Veranderingen in de groepssamenstelling, een nieuw leerjaar met nieuwe leerkrachten….. het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op het proces van groepsvorming. Verloopt dit proces goed dan is er een solide basis voor het nieuwe schooljaar.
Rond de overgang van groep 2 naar groep 3 besteden we extra aandacht aan het groepsvormingsproces. Aan het eind van groep 2 maken de kinderen al uitgebreid kennis met elkaar in de nieuwe groepssamenstelling en met de juffen van groep 3. Ze kunnen vragen stellen aan de juffen en maken kennis met Zoem, het bijtje dat bij Veilig Leren Lezen hoort. In de eerste weken van groep 3 worden er extra activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen en goed met elkaar om te gaan. Aan het einde van dit schooljaar zullen we de overgang van groep 2 naar groep 3 weer op deze manier organiseren.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan we ook in de groepen 4 t/m 8 extra aandacht besteden aan groepsvorming. De leerkrachten krijgen bijscholing over dit onderwerp.

Levelwerk en Oranjedagen
In september jl. zijn we op onze 4 'Scholen van Oranje' in Dubbeldam en Stadspolders/Oudelandshoek gestart met de Oranjedagen. Het lesaanbod op deze Oranjedagen komt tegemoet aan de onderwijsbehoefte van onze beter lerende leerlingen.
Daarnaast hebben we de methode Levelspel (groepen 1/2) en Levelwerk ( groepen 3 t/m 8) ingevoerd als doorgaande leerlijn voor kinderen die over de hele linie of op bepaalde vakgebieden behoefte hebben aan verrijking van de reguliere lesstof.
Uitgebreide informatie hierover vindt u op onze website.
De afgelopen maanden hebben de kinderen met veel plezier kennis gemaakt met de verschillende activiteiten. Zo hebben de groepen 3/4 lessen gekregen over scheikunde, natuurkunde en techniek van een docent van 'Mad Science'. De kinderen van de groepen 5/6 zijn aan de slag gegaan met talentontwikkeling en zullen de komende maanden gaan werken aan een eigen theaterproductie. De groepen 7/8 hebben lessen gevolgd op het Erasmus Junior College. Onderzoekend leren binnen de vakgebieden filosofie, rechten, psychologie en medische wetenschappen is in deze jaargroepen het thema van de Oranjedagen.
De invoering van Levelwerk en Levelspel vraagt veel van de planningsvaardigheden van de leerlingen en leerkrachten. Ook zien we dat we nog beter kunnen leren hoe we de reguliere lesstof effectief kunnen inkorten, zodat Levelwerk nog beter kan worden benut. Levelwerk  is een doorgaande leerlijn op alle vakgebieden. Het niveau van de leerstof van Levelwerk ligt zeer hoog en van de leerlingen die hiermee werken wordt verwacht dat zij deze leerstof voor een groot deel zelfstandig verwerken. Kinderen moeten de leerdoelen van Levelwerk voldoende kunnen behalen om deel te mogen nemen aan deze leerlijn. Voor een aantal kinderen blijkt Levelwerk of deelname aan de Oranjedagen geen passend leerstofaanbod. Deze kinderen gaan, na overleg met de leerkracht, ouders en het kind, weer deelnemen aan het reguliere aanbod.
Samen met de kinderen, ouders, leerkrachten en directies van onze scholen proberen we ons onderwijsaanbod voor onze beter lerende leerlingen verder te optimaliseren. Op dit moment zijn we bezig met een tussentijdse evaluatie van Levelwerk en de Oranjedagen met alle betrokkenen.
De toelatingscriteria voor de Oranjedagen en Levelwerk zullen ook worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.
Zoals eerder bij u aangeven hebben we als 'Scholen van Oranje' de ambitie om dit verrijkend leerstofaanbod van de Oranjedagen toegankelijk te maken voor alle leerlingen. In de afgelopen maanden hebben we in alle jaargroepen verbinding gemaakt met het verrijkend aanbod van de Oranjedagen en ons reguliere lesaanbod. Zo hebben de kinderen van de groepen 1/2 kennis kunnen maken met de materialen van Levelspel. In diverse groepen 3/4 heeft 'Mad Science' een les natuur- en scheikunde gegeven. In de groepen 5 t/m 8 zullen alle leerlingen worden uitgenodigd voor de eindpresentaties van hun klasgenoten. Komend cursusjaar zullen we dit verrijkend lesaanbod voor alle kinderen verder uitbreiden.
Vanzelfsprekend werken we aan een zorgvuldige invoering van bovenstaand aanbod, zodat ons onderwijs voor alle kinderen nog beter passend wordt.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind of de intern begeleider of directeur van de school van uw kind. U kunt ook contact opnemen met de bovenschools coördinator Oranjedagen (en directeur cbs Johan Friso) José van Heusden ((jvanheusden (at) johanfriso (dot) nl) ).

Dappere Dino’s, groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders 
In Nederland zijn ieder jaar ongeveer 70.000 kinderen betrokken bij de (echt)scheiding van hun ouders. Vooral voor jonge kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis, die vaak met veel verdriet en onzekerheid gepaard gaat. Toch hoeft een scheiding geen blijvende gevolgen voor de kinderen te hebben, zo blijkt uit onderzoek. Daarvoor is het vooral belangrijk dat kinderen veel steun ervaren in hun directe omgeving.
Het programma Dappere Dino’s creëert een ondersteunende groepsomgeving, waarin kinderen onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders (bron: www.dapperedino.nl).
In samenwerking met Flexus Jeugdplein zullen we deze training vanaf 12 april op dinsdagmiddag onder schooltijd gaan aanbieden bij ons op school. De training is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn. Voor u als ouder zullen er twee bijeenkomsten zijn. Dit zal zijn aan de start van de training en bij de afronding.
U kunt uw zoon/dochter vóór maandag 4 april aanmelden bij Annienke Vastenhout ((avastenhout (at) johanfriso (dot) nl) ), Intern Begeleider van groep 1 t/m 4.

Buurtgezinnen
Sinds kort kunnen gezinnen in de wijk Stadspolders die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. De gemeente Dordrecht is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl, een onafhankelijke stichting die opvoedondersteuning biedt aan overbelaste gezinnen. Het kind in het gezin staat daarbij centraal.
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze ondersteuning.
Die ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen, hen een rustige huiswerkplek bieden, of de kinderen een vaste dag in de week naar school of het kinderdagverblijf brengen. Ook het meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of meedenken over de schoolkeuze behoort tot de mogelijkheden (bron: www.buurtgezinnen.nl).

 
21 maart 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019