Onderwijsnieuwsbrief 01
 

24 oktober 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Twee keer per jaar verschijnt een Onderwijsnieuwsbrief waarin we u meenemen in de ontwikkelingen van ons onderwijs op de Johan Frisoschool. Op die manier hopen we u een kijkje te kunnen geven achter de schermen.

Nieuwe methodes
Ook dit jaar mogen we weer werken met nieuwe methodes. Sinds het begin van dit schooljaar hebben we voor zowel het aanvankelijk lezen, schrijven als voor Natuur en Techniek een nieuwe methode.
Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 hebben we gekozen voor Lijn 3. Ben Bus neemt de kinderen mee op een reis door Leesstad. De methode Klinkers voor schrijven sluit hier goed bij aan.
In groep 6 krijgen de kinderen vanaf dit schooljaar blokletters aangeboden aan de hand van Pennenstreken Blokschrift.
Voor Natuur en Techniek hebben we gekozen voor Natuurzaken. M.b.v. het digibord krijgen de kinderen via filmpjes en animaties de informatie aangeboden. Via leuke oefeningen, spelvormen en opdrachten in het werkboek wordt deze informatie verder verwerkt.
In de onderbouw zal de methode Schatkist vervangen worden door Onderbouwd. Op dit moment worden de materialen besteld en worden de leerkrachten bijgeschoold.
 
Extra oefenen… in de herhaling
Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig bij lezen, rekenen en/of spelling. Deze kinderen geven we tijdens de les extra instructie. Voor lezen geven we vanaf januari groep 3 huiswerk mee, zodat thuis extra geoefend wordt. Voor rekenen en/of spelling wordt enkele keren per week extra met educatieve software gewerkt, eventueel geholpen door stagiaires of ouders. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Muiswerk. Thuis kunt u hier ook mee oefenen. De inlogcode die uw kind hiervoor op school gebruikt, kan ook thuis gebruikt worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als u thuis met Muiswerk gaat werken gaat u naar http://online.muiswerken.nl/johanfriso.

Ouderavond “EHBO bij kinderen”
Weet u wat u moet doen als uw kind zich verslikt? Kent u de gevaren van hete koffie of thee en hoe u dan moet handelen? Wat te doen bij een hersenschudding? Op dinsdag 22 november organiseren we een ouderavond met als thema “EHBO bij kinderen”. Deze avond wordt verzorgd door Bram Zijderveld. Hij zal ons aan de hand van voorbeelden en uw eigen ervaring meenemen in de wereld van de EHBO bij kinderen. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich via onze website www.johanfriso.nl opgeven. Inschrijven kan t/m vrijdag 18 november.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
In het kader van de doorgaande lijn tussen peuterspeelzalen en basisscholen werken we aan een nauwere samenwerking met SDK Groenland en peuterspeelzaal Pluk en Petteflet. U kunt hierbij denken aan een gezamenlijke studiedag met leerkrachten en leidsters, peuters die betrokken worden bij het zomerfeest van de kleuters, voorlezen tijdens de Kinderboekenweek en een gezamenlijke ouderavond.

Studiedag leerkrachten onderbouw 4 november a.s.
In het kader van de samenwerking met peuterspeelzaal SDK Groenland is er op vrijdag 4 november a.s. een gezamenlijke studiedag van de leerkrachten van de onderbouw en de leidsters van SDK Groenland rond het thema “Talentkracht”. De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn op vrijdagmorgen 4 november vrij.
Onze excuses voor het feit dat deze vrije morgen nu pas gemeld wordt. De activiteitenkalender op onze website is aangepast.

“Oranjedag; talent in ontwikkeling”...
Vanaf vorig cursusjaar hebben we op onze 4 ‘Scholen van Oranje’ een aanvullend leerstofaanbod voor onze beter lerende leerlingen. Kinderen van de groepen 1 t/m 8  die vanuit hun onderwijsbehoefte in aanmerking komen voor deze vorm van verrijkend onderwijs, kunnen deelnemen aan de ‘Oranjedagen’. Op deze dagen krijgen de kinderen lessen op allerlei gebieden. Leerlijnen natuurwetenschappen, filosofie, rechten, psychologie, kunst, theater en sociale vaardigheden vormen een onderdeel van deze Oranjedagen.
In de klas kunnen de kinderen die verdieping van de leerstof nodig hebben dagelijks aan het werk met de doorgaande leerlijn ‘Levelwerk’. 
Op onze website en in onze schoolgids kunt u uitgebreid informatie en een promofilmpje vinden over de Oranjedagen en Levelwerk.
We vinden het belangrijk om als team regelmatig met elkaar nascholingen te volgen. Deze nascholingen hebben diverse onderwerpen. Iedere twee jaar organiseren we met de 4 scholen een bovenschoolse studiedag met een thema. Afgelopen donderdag 6 oktober hebben alle medewerkers van ‘Scholen van Oranje’ een bovenschoolse studiedag gehad met als thema: 'Oranjedag, talent in ontwikkeling'.  Op deze studiedag werden voor alle personeelsleden van ons schoolbestuur workshops aangeboden rondom het thema 'Talentontwikkeling' in het onderwijs en de opvoeding aan onze leerlingen.
Ons schoolbestuur heeft de ambitie deze Oranjedagen binnen een aantal jaren toegankelijk te maken voor alle kinderen. We gaan ons oriënteren op welke manier we dit vorm zouden kunnen geven in ons onderwijsaanbod. Talentontwikkeling en verrijkend onderwijs zullen in toenemende mate een plaats krijgen in ons reguliere lesaanbod, zodat alle kinderen binnen ‘Scholen van Oranje’ vanuit een gevarieerd leerstofaanbod hun interesses en talenten nog breder kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Studiedagen
Naast bovenstaande bovenschoolse studiedag zijn er ook andere studiedagen en studieavonden voor het personeel van de Johan Friso gepland. Als dit onder schooltijd is, zijn de leerlingen vrij.
Dit schooljaar staat een studiemiddag identiteit en cultuur op de agenda, gaan we aan de slag met ons leerlingvolgsysteem en verdiepen we ons in het werken met groepsplannen. De leerkrachten van de groepen 1-2 volgen diverse trainingen i.v.m. de aanschaf van de nieuwe methode Onderbouwd.

Oase
Binnen Oase wordt met de kinderen gewerkt aan ontspanning en een beter lichaamsbewustzijn om van daaruit meer grip op zichzelf te krijgen. De eerste ronde van Oase is gestart met kinderen uit groep 5, 6 en 7. Vanaf november zal er een tweede ronde van start gaan. Kinderen, leerkrachten en de begeleiders vanuit Oase zijn enthousiast over de ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn. 

Inrichting handvaardigheidslokaal “Het Atelier”
Al heel lang hebben we de wens om een echt handvaardigheidslokaal te hebben. Inmiddels is er op locatie 821 een lokaal beschikbaar dat we de naam “Het Atelier” hebben gegeven. Een werkgroep is aan het bekijken welke gereedschappen en materialen we gaan aanschaffen.

Naar het Voortgezet Onderwijs
Na ongeveer acht jaar basisonderwijs breekt voor ieder kind het ogenblik van de schoolkeuze aan. Een heel belangrijk moment dat met zorg moet worden gedaan. Die keuze wordt dan ook niet van het ene op het andere moment gemaakt, maar gebeurt in een aantal fasen.

Groep 7:
• Bij het eerste rapport ontvangt u een ‘Kijkrichting VO’. Hierin kunt u lezen naar welk VO-niveau uw kind mogelijk na de basisschool kan gaan. Met deze ‘Kijkrichting’ in gedachten kunt u gericht de open dagen van het voortgezet onderwijs bezoeken. Het staat u vrij om ook een niveau hoger en lager te bezoeken.
• Daarnaast krijgt u van ons informatie over de open dagen en de informatiemarkt die het voortgezet onderwijs organiseert, zodat u zich daar samen met uw kind kunt laten informeren.
Groep 8:
In groep 8 gaat de stap naar het Voortgezet Onderwijs verder.
• Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar heeft u uitgebreid voorlichting ontvangen over de gang van zaken in groep 8 en alles rondom de schoolkeuze. 
• Het bijwonen van proeflessen, introductiemiddagen e.d. op VO-scholen dient buiten onze schooltijden plaats te vinden.
• In februari heeft elke groep 8 leerling samen met zijn/haar ouders/verzorgers een schoolkeuzegesprek met zijn/haar groepsleerkracht van groep 8. Tijdens dit gesprek wordt het schooladvies voor het niveau van voortgezet onderwijs bekendgemaakt. Scholen voor voortgezet onderwijs bepalen op basis van  dit schooladvies of leerlingen worden toegelaten. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de Eindtoets.
• Vóór 1 april kiezen de ouders samen met hun kind een school voor VO en leveren de daarvoor    benodigde documenten bij ons in.
• Vóór 1 april sturen wij het onderwijskundig rapport met de relevante gegevens uit ons leerlingvolgsysteem naar de gekozen school voor VO.
• In april  wordt de Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen.
• Als een leerling de Eindtoets beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zullen we het schooladvies heroverwegen. Onze school is, in overleg met de ouders/verzorgers, verantwoordelijk voor deze heroverweging. Dit kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het resultaat van de Eindtoets. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd.
• Soms is het resultaat van de Eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling tot het voortgezet onderwijs.
• In april/mei beslist de nieuwe school over de toelating en krijgt u daarvan bericht. 

Eindtoets groep 8
Net als voorgaande jaren nemen we in de groepen 8 de Cito Eindtoets Primair Onderwijs af. Deze eindtoets zal afgenomen worden op dinsdag 18 april, woensdag 19 april en donderdag 20 april.

 
24 oktober 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019