Nieuwsbrief 07
 
28 november 2016

Toezicht verkeerssituatie locatie 196
Komende weken zullen de politie en Toezicht intensief controleren rondom de verkeerssituatie op locatie 196.

Sinterklaasfeest
Op 5 december vieren we met elkaar het Sinterklaasfeest.
Op locatie196 arriveert Sinterklaas om ongeveer 08.30 uur. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om de Sint aan te zien komen. Wij vragen u vriendelijk om een plekje te zoeken langs het fietspad achter de kinderen. De kinderen gaan met hun eigen juf bij de rotonde staan. De kinderen gaan ook weer met hun eigen juf terug naar de klas om verder het Sintfeest te vieren.
Op locatie 821 mogen de kinderen hun zelfgemaakte surprises voor schooltijd naar binnen brengen zoals afgesproken met hun leerkracht. Alle kinderen zijn vanaf twaalf uur vrij.
We gaan er met elkaar een gezellig Sinterklaasfeest van maken!
De sintcommissie

Schriften kijken
Dinsdag 6 december a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
Twee à drie keer per jaar houden wij u in de nieuwsbrief op de hoogte van onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR). In de MR nemen ouders en personeelsleden zitting, de directeur is adviserend lid. Enkele zaken die in de laatste vergaderingen zoal besproken zijn:
• Personeelsaangelegenheden: Vanuit de directie wordt de MR op de hoogte gehouden van lief en leed in het team, bij leerlingen en ouders. Ook de formatie van het team is een terugkerend onderwerp.
• Begroting 2016: Voor het kalenderjaar 2016 is de begroting besproken en goedgekeurd door de MR. In deze begroting wordt bijvoorbeeld opgenomen: personele kosten, kosten voor huisvesting, budgetten voor nascholing en (methodische) leer- en hulpmiddelen.
• Eindcito: De gemiddelde eindscore van onze leerlingen (536,9) is besproken in de MR. De MR heeft haar tevredenheid uitgesproken over de mooie score die boven het landelijk gemiddelde is.
• WMKPO: In het schooljaar 2015-2016 is weer een kwaliteitsmeting (WMKPO) afgenomen onder leerlingen, leerkrachten, staf en ouders. Dit wordt gedaan middels een digitale vragenlijst. De eindrapportage is in de MR besproken. Er is een positieve uitslag vanuit alle geledingen.  Onderdelen waarop door directie en staf actie wordt ondernomen zijn besproken in de MR.
• Gebruik van social media in de school: Er is in de MR gesproken over het gebruik van social media in de school, zowel door leerlingen, leerkrachten als ouders. In de schoolgids onder schoolafspraken en tijdens de informatieavond wordt hier aandacht aan besteed.
• Oase: In het schooljaar 2016-2017 wordt er in samenwerking met Yulius op school een pilot uitgevoerd. Het team van Oase biedt een aantal leerlingen die moeite hebben met de verwerking van de vele prikkels die leerlingen ondervinden op school de mogelijkheid zich onder schooltijd te ontspannen en deze prikkels beter te leren verwerken. De MR is door de directeur voorgelicht over deze pilot.
• Aanpassingen School OndersteuningsPlan (SOP): De MR adviseert het zorgteam in het SOP duidelijker aan te geven wat de grenzen van onze school zijn waarbinnen ondersteuning van zorgleerlingen plaats kan vinden.
• Jaarverslag MR: Van hetgeen besproken is in het schooljaar 2015-2016 is door de secretaris een jaarverslag opgemaakt. Dit jaarverslag is besproken en gepubliceerd op de website van onze school.
Voor verdere informatie over de MR zoals bijvoorbeeld het bijwonen van de vergaderingen en het opvragen van notulen verwijzen wij u naar de MR-pagina op de website van onze school.
De secretaris

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportende kinderen,
Volgende week maandag is het Sinterklaasfeest.
Dan zijn er al veel sporttoernooien geweest.
Basketbal en tafeltennis staan er nog te gebeuren,
deze toernooien zullen je kerstvakantie opfleuren!
Met basketbal kan je meedoen vanaf groep vijf,
tafeltennis is voor groep 3 t/m 8 een prima tijdverdrijf.
Tafeltennis is op vrijdag 30 december, maar ...
basketbal pas op vrijdag 6 januari in het nieuwe jaar.
Als je mee wilt doen heb je ons hopelijk al bericht,
want de inschrijving op de website is helaas al dicht.
Maar eerst allemaal gezellig het Sinterklaasfeest vieren
en met de surprises en cadeautjes anderen plezieren.
Dan nog drie weekjes voor de vakantie
en dat dat fijne dagen worden, is bijna een garantie.
En dan... de kerstvakantie, dus twee weken lekker vrij
en zeg nou eens heel eerlijk, daarvan wordt iedereen toch blij?
En dan na de vakantie kunnen jullie ook weer heel frivool
gaan sporten namens jullie school!

Belangrijke data
05 december: Sinterklaasfeest (’s middags alle leerlingen vrij).
12 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 december: Kerstviering onderbouw in de kerk (groepen 1 en 2 ’s middags vrij).
21 december: Kerstviering middenbouw in de kerk.
22 december: Kerstviering bovenbouw in de klas.
23 december: ’s Middags alle leerlingen vrij.
23 december t/m 08 januari: Kerstvakantie.
 
28 november 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019