Nieuwsbrief 01
 

28 augustus 2017

Welkom
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. We gaan er samen met alle kinderen en hun ouders/verzorgers een mooi schooljaar van maken!
We realiseren ons dat deze nieuwsbrief veel informatie bevat, maar we vinden het belangrijk u uitgebreid te informeren over de meest recente ontwikkelingen op onze school.

Schoolgids en Activiteitenkalender
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter onze vernieuwde schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze schoolgids aandachtig door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school.
De Activiteitenkalender 2017-2018 kunt u op onze website vinden. Deze activiteitenkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Leerkrachten in opleiding (LIO- studenten)
Komend cursusjaar hebben wij 3 LIO studenten die hun afrondende praktijkstage bij ons op school komen uitvoeren. Deze 4de jaars studenten hebben al een beperkte lesbevoegdheid, zodat zij onder begeleiding van een gediplomeerd leerkracht alle lesgevende taken mogen uitvoeren. Tot januari lopen zij op maandag en dinsdag stage en verzorgen zij delen van de lesdag. Vanaf januari hebben zij hun afrondende praktijkstage en zijn zij op maandag, dinsdag en woensdag de groepsleerkracht van de betreffende groep. Ook oudergesprekken voeren behoort dan tot hun taak. De groepsleerkracht is op de betreffende dagen gewoon in en rondom de groep aan het werk en begeleidt de student.
Meester Gerrit gaat lesgeven in groep 1/2 van juf Erica en juf Elsa. Juf Thirza gaat lesgeven in groep 3 van juf Ute en juf Francina. Meester Mitch gaat lesgeven in groep 6 van juf Anky en juf Linda.
We wensen onze jonge collega's een heel waardevolle en leerzame periode op onze school!

Gymlessen
Dit schooljaar worden de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 verzorgd door vakdocenten bewegingsonderwijs van 'Move Academy'. Dit alles rond het thema ‘Stop stoer doen’.
In samenwerking met de groepsleerkrachten zullen de mensen van 'Move Academy' de lessen aanbieden. Kinderen zijn nu eenmaal heel verschillend en kunnen soms heel anders reageren. Tijdens de lessen van 'Stop stoer doen' wordt de motorische ontwikkeling gebruikt voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. De kinderen zullen al doende ervaren dat er altijd meerdere keuzes mogelijk zijn, dat hun gedrag consequenties heeft en wat dit kan veroorzaken. In de gecontroleerde setting van de gymzaal leren de kinderen ander gedrag toe te passen, samenwerken, oplossingen zoeken, grenzen ontdekken/aangeven enz. Het aanleren van positief (groeps-)gedrag en het maken van groepsafspraken (en je daaraan houden) zijn belangrijke onderdelen van elke les; gedrag is immers een groepsverantwoordelijkheid. Kinderen en leerkrachten leren dezelfde ‘taal’ spreken en gedrag krijgt eenzelfde beleving. Er wordt gewerkt met wekelijkse doelen die schoolbreed (groep 3 t/m 8) worden behandeld. De docenten van 'Move Academy' geven ondersteuning en advies aan de groepsleerkrachten om ook in de klas met deze doelen verder te gaan.

Gymrooster
Zaal 1

Dag Tijd Wie
maandag 08.30 – 09.40 u 5A juf Erna (juf Helene)
  09.40 – 10.50 u 6B juf Marjan (juf Eleonora)
  10.50 – 12.00 u 6A juf Anky/meester Mitch
  13.15 – 14.15 u 3A juf Wilma (juf Klazien)
  14.15 – 15.15 u 3B juf Ute (juf Francina)
woensdag 08.30 – 09.40 u 4B juf Atie (juf Janny)
  09.40 – 10.50 u 5B juf Roelie (juf Erna)
  10.50 – 12.00 u 4A juf Petra K. (juf Tijmine)
vrijdag 08.30 – 09.40 u 7A juf Marit (juf Linda)
  09.40 – 10.50 u 7B juf Marjolijn (meester Dick)
  10.50 – 12.00 u 7C meester Freddie (meester Enrico)


Zaal 2

Dag Tijd Wie
vrijdag 08.30 – 09.40 u 8A juf Dalina (juf Nelleke)
  09.40 – 10.50 u 8C juf Monique (juf Sandy)
  10.50 – 12.00 u 8B meester Micha (meester Enrico)


Schriften kijken
Maandag 4 september a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

LunchLokaal zoekt overblijfkrachten
LunchLokaal is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten, zowel voor vaste dagen als op invalbasis.
LunchLokaal wil meer ouders van leerlingen van de Johan Frisoschool bij de overblijf betrekken. Nieuwe overblijfkrachten dienen kinderen te hebben op de Johan Frisoschool. Daarnaast draait m.i.v. augustus iedere overblijfkracht maximaal 2 vaste overblijfdagen per week. Op die manier is het team minder kwetsbaar bij ziekte en komt niemand boven de maximale vergoeding uit, die we aan vrijwilligers mogen geven.
Voor het grootste gedeelte is het gelukt om het rooster rond te krijgen met de huidige overblijfkrachten en overblijfkrachten die zich al hadden aangemeld voor de invallijst, maar niet helemaal.
Voor locatie 821 komen we op maandag, vrijdag en vrijdag om de week 1 overblijfkracht tekort. Verder hebben we nu minder invalkrachten.
Dus zitten uw kinderen op de Johan Frisoschool en vindt u het leuk om samen met een collega kinderen te begeleiden bij hun middagpauze, meldt u zich dan aan als overblijfkracht voor locatie 821 of invaloverblijfkracht voor beide locaties.
U kunt zich aanmelden bij overblijfcoördinator Jacintha Tiel Groenestege, (jacintha (at) lunchlokaal (dot) nl) of telefoonnummer 06 34490760.

Evaluatie oudervertelgesprekken
Afgelopen maanden hebben we met verschillende ouders, de MR en ons team gesproken over onze oudervertelgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats aan het begin van het schooljaar. Doel van dit gesprek is om u als ouder/ verzorger de gelegenheid te geven uw visie op de ontwikkeling van uw kind te bespreken. We hebben als school gemerkt dat deze gesprekken ons een breder zicht hebben gegeven op de talenten en behoeften van onze leerlingen. Ook dragen de gesprekken bij aan de dialoog tussen ouders en school, zodat we ons onderwijs en de brede ontwikkeling van uw kind nog beter kunnen inrichten en begeleiden.
Tijdens de evaluatie van deze oudervertelgesprekken kwam naar voren dat deze manier van gespreksvoering tussen ouders en school door beiden wordt gewaardeerd.
Ook kwam uit de evaluatie naar voren dat ouders in dit oudervertelgesprek graag ook de visie van de leerkracht op de ontwikkeling van hun kind zouden willen horen. Het oudervertelgesprek wordt soms als eenzijdig ervaren. Ouders geven aan in dit gesprek ook behoefte te hebben aan een korte impressie van de resultaten.
Een belangrijk punt voor ouders bleek ook de relatief lange periode tussen de start van het schooljaar en het eerste rapport. Ouders gaven aan
dat er behoefte is de resultaten van hun kind regelmatiger te kunnen volgen.
Met deze feedback zijn we als staf, team en MR met elkaar in overleg gegaan om te bespreken hoe we deze aandachtspunten kunnen verbeteren.
We hebben besloten dat we met ingang van cursusjaar 2017-2018 in plaats van de oudervertelgesprekken gaan beginnen met ' startgesprekken'. Tijdens deze gesprekken blijft uw inbreng als ouder over uw zicht op de ontwikkeling en behoefte van uw kind centraal staan. Daarnaast zal de leerkracht een impressie geven van zijn/ haar indruk van uw kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Er komt geen rapport, maar de leerkracht zal wel een korte eerste impressie geven van de resultaten.
Om tegemoet te komen aan de behoefte van ouders om ook tussen de rapporten door geïnformeerd te zijn over de voortgang van de resultaten, gaan we in de loop van dit schooljaar starten met het ParnasSys Ouderportaal.

Informatieavond en uitleg ParnasSys Ouderportaal groepen 1 t/m 8
We nodigen u van harte uit op onze informatieavonden:
• maandag 4 september voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 4; groep 1 en 2 van 19.00 -20.00 uur; groep 3 en 4 van 20.30-21.30 uur.
• dinsdag 5 september voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 5 t/m 7; groep 5 en 6 van 19.00-20.00 uur; groep 7 en 8 van 20.30-21.30 uur.
Op deze avonden is er ook een uitlegmoment over ParnasSys Ouderportaal. We vertellen u wat het Ouderportaal inhoudt, hoe we het als school gaan gebruiken en hoe u er als ouders/verzorgers het beste mee om kunt gaan. Na de informatieavond ontvangt u van ons de inloggegevens voor het Ouderportaal en dan is het fijn als u op de hoogte bent. We stellen het erg op prijs als u aanschuift op 1 van de volgende momenten:
• maandag 4 september van 20.15-20.45 uur voor groep 1/2
• maandag 4 september van 19.45-20.15 uur voor groep 3 en 4
• dinsdag 5 september van 20.15-20.45 uur voor groep 5 en 7
• dinsdag 5 september van 19.45-20.15 uur voor groep 6 en 8

Inschrijven voor de Startgesprekken via Mijnschoolinfo
Op 18 en 20 september a.s. vinden de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats, de Startgesprekken (voorheen oudervertelgesprekken) voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8.
U kunt zich hiervoor inschrijven via Mijnschoolinfo. In Mijnschoolinfo wordt alleen gesproken over 10-minutengesprekken, maar het betreft in dit geval Startgesprekken.
Op maandag 4 september ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat. U heeft dan t/m maandag 11 september de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 11 september sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Ondervindt u problemen met het gebruik van Mijnschoolinfo, bijvoorbeeld met het instellen van uw mobiele telefoon, dan kunt u gebruik maken van hun helpdesk via 088-3133777 of u vult het supportformulier in op www.mijnschoolinfo.nl.
Ter voorbereiding op het Startgesprek ontvangt u via Mijnschoolinfo een formulier waarop mogelijke gesprekspunten kunnen worden ingevuld. Mocht u een geprint exemplaar willen hebben, dan kunt u dat halen bij Maureen op locatie 196.

Het KLEIN Toneel basisschooltraining
Geachte ouders/verzorgers,
Lijkt het uw kind leuk om te leren acteren, te leren zingen of te leren dansen? Bij Het KLEIN Toneel kan dat allemaal! Deze week ontvangen alle oudste kinderen op school een flyer van Het KLEIN Toneel. Wij organiseren diverse theatertrainingen voor leerlingen van basisscholen en dit jaar willen we (bij voldoende aanmeldingen) gaan starten op de Johan Frisoschool.
De trainingen worden op dinsdagmiddag gegeven in het speellokaal op locatie 821:
• groep 5 en 6: 15.30-16.30 uur
• groep 3 en 4: 16.30-17.30 uur
Op dinsdag 19 september staat voor beide groepen een proefles gepland. Mail de naam van uw kind, in welke groep hij/zij zit, uw telefoonnummer en de locatie waar uw kind de proefles wil volgen naar (educatie (at) hetkleintoneel (dot) nl) . Deelname aan een proefles is gratis. U wordt als ouders/verzorgers van harte uitgenodigd om bij deze proefles te komen kijken.
Meer informatie over inschrijven voor deze training, voorwaarden en kosten kunt u vinden in de flyer of op www.hetkleintoneel.nl. U mag ons ook altijd een mailtje sturen via dit mailadres.
Carola Loeve, Educatiemedewerker Het KLEIN Toneel.

Verschoningskleding gezocht voor groep 3
Zit uw kind al in groep 4 en wordt zijn/haar kleding te klein? Dan kunt u ons er heel blij mee maken!
Wij hebben namelijk dringend reservekleding voor de kinderen van groep 3 nodig. Ook nu gebeuren er soms nog ongelukjes. Wat hebben we nodig: lange broeken, jurken of rokjes, T-shirts , truien en onderbroeken. Alvast bedankt! De juffen van groep 3.

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportieve kinderen en ouders,
Nu de zomervakantie voorbij is en de school weer is begonnen gaan ook de sporttoernooien weer beginnen. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Astrid die jaren in de sportcommissie zat. Haar plaats is ingenomen door Moniek Boeije.

Hoe worden de schoolsporten eigenlijk georganiseerd?
De coördinatie van de schoolsportevenementen ligt bij Sportbedrijf Dordrecht. De interne organisatie van de Johan Frisoschool is in handen van ons: de sportcommissie. Verschillende sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en materialen beschikbaar. Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daarom gebeuren dat de informatie pas kort voor het toernooi bij ons terecht komt. Wij doen onze uiterste best om alles zo snel mogelijk op een rij te zetten en via de website te communiceren. Houd daarom het sportgedeelte op onze website goed in de gaten.
Door middel van schoolsportevenementen wil Sportbedrijf Dordrecht de jeugd binnen het basisonderwijs in Dordrecht op een leuke manier kennis laten maken met verschillende sporten. Belangrijke thema’s zijn ‘Sportiviteit & Respect’ en ‘Fairplay’. Kinderen, maar óók leerkrachten, ouders en begeleiders moeten kunnen genieten van en een positieve bijdrage leveren aan een prettige, sportieve sfeer.

Afgelopen schooljaar hebben veel kinderen met plezier meegedaan aan allerlei verschillende sporten. Hierbij konden we ook weer rekenen op enthousiaste ouders die een team konden begeleiden en ook komend jaar zullen we regelmatig begeleiders nodig hebben! Om alles goed te laten verlopen en teleurstellingen bij kinderen en ouders te voorkomen, willen we de volgende punten even onder jullie aandacht brengen:      
• Het is belangrijk dat kinderen op tijd zijn ingeschreven. Vanaf dit schooljaar zullen we de uiterlijke inschrijfdatum ook op de website vermelden zodat ruim van tevoren bekend is tot wanneer de inschrijving loopt.
• Opgeven is meedoen. Het team rekent op je komst!
• Heel soms wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd voor een sport. Mocht dit een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met meester Enrico ((evastenhout (at) johanfriso (dot) nl) ).
• Zonder begeleiding kan een team niet deelnemen.
• Sporten met je vrienden/vriendinnen van school is erg leuk. Een verzoekje om bij iemand in het team geplaatst te worden kan aan de sportcommissie gemaild worden, maar bij het maken van de teamindeling moet er rekening gehouden worden met zoveel dingen dat we geen garantie kunnen geven. Het indienen van een geheel zelf samengesteld team is niet mogelijk.

Inschrijven voor toernooien gaat digitaal. We blijven nog wel informatiebrieven uitdelen in de groepen om de kinderen te laten weten welk toernooi eraan komt. De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen allemaal een brief mee, in de  groepen 5 t/m 8 krijgen alleen de kinderen die belangstelling hebben een brief mee. In de brief staat uitgelegd dat je op de website van school naar het onderdeel sport moet gaan, naar het overzicht van alle sporttoernooien, naar de juiste sport, naar het inschrijfformulier... en dat inschrijfformulier vul je digitaal in.
Het lijkt nog ver weg, maar op 4 oktober beginnen we met handbal, op 11 oktober is er judo en op 25 oktober zaalkorfbal ( alleen voor groep 3 en 4). Informatie hierover binnenkort op de website.

Als je namens de Johan Frisoschool meedoet aan een schoolsporttoernooi, heb je een eigen schoolsporttenue nodig. Alleen dan kan je meedoen met een schoolsporttoernooi. Dit sporttenue is alleen te verkrijgen via de sportcommissie. Informatie over borg, het overzicht van toernooien e.d. is te vinden op de website, momenten waarop tenues worden uitgegeven worden in de nieuwsbrieven vermeld.
Voor vragen e.d. kunt u mailen naar (sport (at) johanfriso (dot) nl) .
We wensen alle kinderen en ouders een sportief school jaar.

Belangrijke data
04 t/m 11 september: Inschrijven voor de Startgesprekken via Mijnschoolinfo.
04 september: Informatieavond en informatiemoment ParnasSys Ouderportaal groepen 1 t/m 4.
05 september: Informatieavond en informatiemoment ParnasSys Ouderportaal groepen 5 t/m 8.
11 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
14 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
18 september: Startgesprekken (voorheen oudervertelgesprekken).
20 september: Schoolfotograaf op locatie 196 en broertjes-/zusjesfoto op locatie 821.
20 september: Startgesprekken (voorheen oudervertelgesprekken).
21 september: Schoolfotograaf op locatie 821.
22 september: Kledinginzameling (alleen op locatie 196 inleveren).
25 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
04 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek.
09 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
14 t/m 22 oktober: Herfstvakantie.
23 oktober: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
30 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website en worden verspreid via Mijnschoolinfo.

 
28 augustus 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-01-2019