Nieuwsbrief 02
 

10 september 2012

Verkeerssituatie locatie 821
Zoals u weet heeft de verkeersveiligheid rondom locatie 821 al geruime tijd onze aandacht. De politie, wijkbeheerders en de Gemeente Dordrecht delen onze zorg. In goed overleg zijn we hard aan de slag gegaan om te komen tot een aantal verbeteractiviteiten. Helaas is het niet toegestaan aanpassingen te doen aan de situatie ter plekke. Zo hebben we de wenselijkheid van snelheid vertragende maatregelen en aanpassingen in de verlichting met de gemeente besproken. Maar de wegbeheerders geven geen toestemming voor dergelijke maatregelen. We zijn met elkaar in gesprek gegaan om te bekijken welke maatregelen wel uitgevoerd mogen worden.
Maandag 17 september a.s. zullen de directie van onze school, de politie en een aantal wijkbeheerders 's morgens vanaf 8.00 uur aanwezig zijn om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op locatie 821. Ze delen flyers uit aan automobilisten en er worden borden geplaatst waarmee aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid van onze leerlingen.
In de periode daarna zal onze wijkagent in alle groepen op locatie 821 een praktijkles verzorgen. In deze les leren de kinderen oogcontact te maken met een automobilist, voordat het kind besluit over te steken. Ook leren de kinderen snelheid inschatten van passerende auto's, met behulp van een 'lasergun'. Naast aandacht voor het verkeersveilige gedrag van onze leerlingen, vragen we ook met nadruk uw medewerking. De politie adviseert een verkeersbrigade op te richten voor deze oversteeksituatie. Om dit te realiseren hebben we de hulp nodig van u als ouder; ook opa's, oma's en andere buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd aan te sluiten. Indien we voldoende aanmeldingen hebben, zal er een informatieavond worden georganiseerd. U kunt zich aanmelden bij Mw. Wensink van de gemeente Dordrecht. Telefoon: 078-7704791. E-mail: jll.wensink@dordrecht.nl
Namens alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 willen wij dit initiatief van harte bij u aanbevelen!

Verkeersouder(s) gezocht
Om bovenstaand initiatief verder uit te werken en de verkeersveiligheid voor beide locaties levendig onder de aandacht te houden van alle betrokkenen, hebben we dringend behoefte aan (een) verkeersouder(s). Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Mw. J. van Heusden. E-mail: jvanheusden@johanfriso.nl.

Zending
We gaan sparen voor Pan de Vida, dit betekent brood des levens. We ondersteunen daarbij de hulporganisatie waar Carlos en Marilla van de Kamp werkzaam zijn. Ze helpen kinderen die in Peru op straat zwerven aan een maaltijd en een dagbesteding.
Voor meer informatie over alle zendingsprojecten: houd de website van de school in de gaten. Allemaal alvast bedankt voor uw en jouw bijdragen!

Vertelvoorstellingen Joris de Poris groepen 1/2
A.s. dinsdag en woensdag gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 kijken naar de vertelvoorstelling Joris de Poris , geschreven en gespeeld door juf Janny. De voorstelling wordt gespeeld tijdens schooltijd, in het speellokaal.
Afgelopen maandag zijn alle kleutergroepen al bij juf Janny en Joris op bezoek geweest.
“Joris wordt geplaagd op zijn school. Hij leert op zijn school “stop hou op” te zeggen, maar het helpt niet. Hoe gaat dat hier op school? Dat wil Joris heel graag weten. Joris heeft een avontuur meegemaakt. Dat wil hij heel graag aan de kinderen van de groepen 1 en 2 komen vertellen. Joris vindt dat zelf heel spannend, maar juf Janny helpt hem. Alle kleuters mogen het verhaal meebeleven.”

Groep 1/2F (juf Deanne/juf Janny)
Woensdag 12 september a.s. brengt de groep van juf Deanne/juf Janny een bezoek aan ‘Camping 't Vissertje.’

Informatieavond groep 1 t/m 8
A.s. donderdag 13 september wordt vanaf 19.30 uur de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar allemaal gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken.

Kledinginzameling
A.s. donderdag 13 september zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes kopen voor de kinderen van onze school. U kunt uw kleding tot 9.00 uur alleen op locatie 196 inleveren. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Schooltheater
Inmiddels hebben alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de flyer over de lessen van het Schooltheater ontvangen. De eerste openbare proefles wordt a.s. vrijdag 14 september gegeven in het speellokaal op locatie 821. De kinderen die mee willen gaan doen met (of nieuwsgierig zijn naar) de lessen van het Schooltheater mogen de eerste proefles vrijblijvend komen meebeleven. Ook ouders zijn van harte welkom om kennis te komen maken met de lessen en de docenten van het Schooltheater. De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 zijn welkom in de les die van 15.30 uur - 16.30 uur wordt gehouden. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 mogen in de les van 16.30 uur - 17.30 uur een les komen volgen. Na afloop van de les is er gelegenheid uw kind in te schrijven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@schooltheater.nl.

Schoolreis dinsdag 18 september
De bestemmingen zijn uitgekozen; de bussen geregeld; de datum staat vast; begeleiders zijn verdeeld; wij zijn er (bijna) klaar voor! Op dinsdag 18 september gaan we met alle kinderen uit de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Op maandag 10 september krijgen alle kinderen een brief mee met de laatste informatie met o.a. de tijden. Ook de ouders die meegaan als begeleiders ontvangen op dezelfde dag via hun kind een pakketje  over de schoolreis. Willen ouders die verwachten dat hun kind reisziek is, dit komende week melden aan de leerkracht van hun kind?
Graag uw aandacht voor het volgende: groepen 3 en 4 vertrekken vanaf Chico Mendesring 196.

Herinnering betaling schoolreis
In de brief die voor de vakantie is uitgedeeld is uitgelegd dat wij het schoolreisje grotendeels vooraf moeten betalen. Daarom hebben we destijds bij u aangegeven dat we het geld voor de schoolreis graag voor de zomervakantie willen ontvangen. Gelukkig hebben veel mensen daar gehoor aan gegeven. Aan de mensen die het ontschoten is of om een andere reden nog niet betaald hebben hierbij het verzoek dit z.s.m. alsnog te doen. Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van de brief volgen hieronder de gegevens:
De kosten voor het schoolreisje bedragen per leerling: € 24,50
Het bankrek.nr. waarop het geld overgemaakt dient te worden is  47.51.55.513 t.n.v. ouderraad cbs Johan Friso.(vergeet u niet de voor- en achternaam van uw kind te vermelden en het huidige groepsnummer). Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad Anita Willenborg (or.anita@upcmail.nl /078-6165687).

Vrij i.v.m. schoolreis
Zoals ook op de Activiteitenkalender staat vermeld, zijn de groepen 1, 2 en de groepen 8 dinsdag 18 september a.s. vrij in verband met de schoolreis van de groepen 3 t/m 7.

Schoolfotograaf
Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 september a.s. is de schoolfotograaf er weer. De groepen zijn als volgt ingedeeld: woensdag locatie 821 de groepen 7 en 8, op donderdagochtend alle groepen van locatie 196, donderdagmiddag de groepen 6 en op vrijdagochtend locatie 821 de groepen 4 en 5. Op woensdagmiddag 19 september kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die bij de administratie op locatie 196 (kamer Maureen) hangen.

Gebedsgroep
Wellicht herkent u dit van het identiteitsbord dat hangt op zowel de locatie 196 als 821? Deze worden op verzoek van de staf gemaakt door ouders van de gebedsgroep.
Onze belangrijkste taak is regelmatig voor de leerkrachten en de kinderen te bidden. Wij bidden ter ondersteuning van de activiteiten op school, voor zieke leerlingen en leerkrachten en concrete situaties waarin verandering gewenst is. De gebedspunten worden anoniem en veelal zonder naam aangeleverd. Bijzonder is om terug te horen dat gebed werkt en dat mensen zich hierdoor gesterkt weten.
Heeft u iets dat u onder de aandacht van de gebedsgroep wilt brengen of kent u iemand die gebed nodig heeft? U kunt dit doorgeven op het volgende e-mailadres: gebedsgroep@johanfriso.nl. Natuurlijk wordt de informatie vertrouwelijk en desgewenst anoniem behandeld.
Wilt u mee bidden? Wees welkom!! In principe elke 2e en 4e donderdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur komen we bij elkaar bij één van de deelnemende ouders. Baby’s en peuters kunnen gewoon meegenomen worden. Wilt u wel mee bidden, maar kunt u op donderdag niet? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 6166202 (Jenny Timmers).
Hartelijke groet en graag tot ziens/mails! 
De gebedsgroep van de Johan Frisoschool

Belangrijke data
13 september: Informatieavond 19.30 uur(alle groepen).
17 september: Start verkeersactie oversteek locatie 821
18 september: Schoolreis groep 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
19 t/m 21 september: Schoolfotograaf.
24 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website.
26 t/m 28 september: Schoolkamp groepen 8.

3 oktober: Start Kinderboekenweek.
5 oktober: Studiedag (alle groepen zijn vrij).
8 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website.
12 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
20 t/m 28 oktober: Herfstvakantie.
29 oktober: Studiedag (alle groepen zijn vrij).
30 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website.

 
10 september 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018