Nieuwsbrief 05
 

30 oktober 2012

Informatieavond verkeersbrigadiers
Voor alle ouders die overwegen deel te nemen aan de verkeersbrigade, organiseren we als school, samen met de politie, een informatieavond op donderdagavond 1 november a.s. U kunt deze avond vrijblijvend bijwonen en vervolgens besluiten of u wilt deelnemen.
Vanzelfsprekend houden we bij het maken van de roosters rekening met uw beschikbaarheid. Dus ook als u maar één keer in de week mee kunt helpen, bent u van harte welkom!
Deze informatieavond vindt plaats op locatie 821 en begint om 19.30 uur. We hopen op voldoende aanmeldingen!

Schriften kijken
Maandag 5 november a.s. om 15.15 uur is er weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

10-minuten-gesprekken 19 en 21 november a.s.
Groep 5 t/m 8:
De kinderen uit deze groepen hebben vandaag de brief meegekregen waarop u uw voorkeur voor een datum kunt aangeven. Wilt u het antwoordstrookje uiterlijk vrijdag 2 november a.s. inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind?
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 5 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groep 1/2:
Ook in de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf maandag 5 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten-gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school zijn gekomen. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten-gesprek uitgenodigd.

Omgaan met een handicap
Binnenkort krijgen de groepen 7 medewerkers van de WMO-adviesraad Dordrecht op bezoek. Iedere groep krijgt een voorlichtingsmiddag aangeboden. De kinderen gaan zien en beleven hoe gehandicapten leven, werken en omgaan met hun handicap. De data zijn:
8 november: groep 7d (juf Judith)
29 november: groep 7c (juf Nelleke)
8 januari: groep 7a (juf Marit)
24 januari: groep 7b (meester Jan)

Versieren school
De herfstvakantie is nog maar net voorbij. De ouderraad is echter al in de weer om de Sint- en Kerstperiode voor te bereiden. Ook dit jaar willen we de school weer mooi aankleden. En daar is de hulp van u als ouder onmisbaar bij. Vrijdagavond 16 november, donderdagmorgen en donderdagavond 6 december en maandagmorgen 7 januari gaan we aan de slag. Kunt u een van deze dagdelen helpen, stuurt u dan een email naar m.provily@gmail.com. Namens de kinderen alvast bedankt!!

Belangrijke data
5 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website.
12 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website.
19 en 21 november: 10-minuten-gesprekken.
22 november: Plakboeken/rapporten gaan mee.
26 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website.
5 december: Sinterklaasfeest.
10 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website.
19 december: Kerstviering onderbouw (’s avonds).
20 december: Kerstviering midden- en bovenbouw (’s avonds).
21 december: Kinderen zijn ’s middags vrij.
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie.

 
30 oktober 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018