Project:
Voor ons project in Peru is de afgelopen 2 weken een bedrag van fl. 107,70 opgehaald op locatie 196 en op locatie 821 is dat fl.205,00

Bericht van de MR:
De MR heeft op 12 november j.l. voor de tweede keer dit jaar vergaderd.
De doelstellingen van het afgelopen jaar zijn geëvalueerd en de doelen voor het komend jaar zijn vastgesteld.
De doelen voor het komend jaar zijn o.a:
· Het goed opzetten en uitvoeren van de verkiezingsprocedure van de MR.
· Het zorgen voor voldoende speelruimte voor de kinderen.
· Het zorgdragen voor een veilige verkeerssituatie rondom de school. Dit in samenwerking met de (nieuwe) verkeersouder.
Binnenkort kunt u op de website van de school informatie lezen over de MR.
Tenslotte kunnen we melden dat de bouw van 821 volgens plan verloopt, over de invulling van het nieuwe plein wordt momenteel driftig nagedacht.
De volgende vergadering zal gehouden worden op maandag 14 januari om 20.00 uur in het hoofdgebouw.

Webnieuws:
Nieuw op de website deze afgelopen 2 weken is een stukje van Juf Anita, sinds kort werkzaam op onze school in groep 4 (kijk bij School/ Juf en Meester) en een verslag van Sportief Schaken in school Vest (kijk bij Leerling, voorpagina). Binnenkort verwachten we een informatief stukje van de MR en de groep van de maand (dat is groep 4 deze keer). Veel kijkplezier.
Het webteam.

Kerstfeest:
Op woensdag 19 december a.s. wordt voor alle groepen de kerstviering gehouden:
Groep 1 / 2 :
Deze groepen vieren het kerstfeest in hun eigen lokaal en wel van 19.00 - 20.00 uur.
In verband met de ruimte kunnen er per leerling slechts 2 ouders/verzorgers meekomen.
Groep 3, 4 en 5:
De kinderen uit deze groepen vieren het kerstfeest in de Kandelaarkerk en wel van 19.00 - 20.15 uur. De kinderen kunnen vanaf 18.40 uur in de kerk gebracht worden (i.v.m. de ruimte kunnen hierbij geen ouders aanwezig zijn) en vanaf 20.15 uur opgehaald worden.
Groep 6, 7 en 8:
Deze groepen vieren het kerstfeest (zonder ouders) in hun eigen lokaal en wel van 19.00 - 20.00 uur.

Nieuwe kleutergroep:
Met ingang van 1 februari 2002 zal juf Elsa Wagner onze nieuwe kleutergroep gaan draaien. Zij werkt dan op maandag, dinsdag en woensdag. Voor de donderdag en de vrijdagochtend zijn we dus nog op zoek naar een leerkracht. Voor de kinderen die voor 1 februari 4 jaar worden, wordt een tijdelijke oplossing gezocht.

Hoofdluis:
Evenals andere scholen hebben ook wij regelmatig te kampen met hoofdluis. Gelukkig hebben we inmiddels een grote groep moeders bereid gevonden om in voorkomende gevallen een klas te controleren. Mocht er in een groep hoofdluis geconstateerd zijn, dan wordt de hele groep (en de groep van eventuele broertjes/zusjes) gecontroleerd. De moeders die dit doen hebben een instructie-ochtend van de GGD gevolgd. Als er in een groep hoofdluis is, wordt er ook een brief aan de ouders meegegeven en gaan de jassen in tassen aan de kapstok (we hopen de tassen z.s.m. op school te hebben). Na 1 a 2 weken zal er dan nogmaals gecontroleerd worden.
Wanneer er bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, dan wordt u daarvan door de leerkracht op de hoogte gesteld. Na behandeling kan uw kind dan weer op school komen.
Op deze manier hopen we dit 'netelige probleem' de kop in te drukken. Helaas hebben we nog niet voor alle klassen ouders die willen controleren. Het gaat om de groepen van juf Helene, juf Marjoleine, juf Wilma/Mieke, juf Marjo/Lia, juf Sandy, meester Dick-Jan en juf Monique. We hopen dat er ook in deze groepen ouders bereid zijn om te helpen (u kunt u hiervoor bij de leerkracht opgeven).
Ondanks al deze maatregelen blijft het het belangrijkst dat ouders thuis regelmatig controleren, in voorkomende gevallen goed behandelen en een geval van hoofdluis altijd op school melden!

Bovenschools Project Hoogbegaafden:
In oktober 2000 zijn we met de vier scholen van onze Vereniging (Beatrixschool, cbs Johan Friso, Julianaschool en Oranje Nassauschool) met dit project gestart.
In het kader van de zorgverbreding hebben we de afgelopen jaren steeds meer te maken gekregen met leerlingen die aan de 'bovenkant' uitvallen. Tot voor kort was de zorgverbreding op de scholen alleen gericht op kinderen die aan de 'onderkant' uitvallen.
Voor deze kinderen hebben de verschillende scholen een eigen zorgstructuur met een leerlingvolgsysteem e.d. opgezet.
Na verloop van tijd werd ons steeds duidelijker dat er op onze scholen ook leerlingen zitten die grote behoefte hebben aan verrijkingsstof en soms 'versneld' door de basisschool heen moeten. Zolang dit 'gewoon goede' leerlingen betrof was er geen enkel probleem, want extra werk is er altijd wel te vinden. We merkten echter dat het voor de scholen heel lastig is om de hoogbegaafde kinderen, die hun eigen specifieke problemen hebben, op de juiste wijze vooruit te helpen. Vanaf dat moment zijn er ideeën ontstaan om krachten (en dus ook kennis) te bundelen en met de scholen samen een zorgstructuur voor deze kinderen op te zetten.
Dit alles heeft geleid tot het huidige project, waarvan de doelstelling bestaat uit drie kernen: het voorkomen van versnelling, het aanbieden van zinvolle verrijking en de ondersteuning van betreffende leerlingen en hun leerkrachten.
Iedere dinsdagmiddag komen de kinderen op de Johan Frisoschool bij elkaar om daar les te krijgen. Het daar aangebodene wordt tijdens de overige dagen van de week in de eigen groep verder verwerkt.
Aangezien we slechts een middag voor dit project beschikbaar hebben, is er een stevige selectie, voordat leerlingen hieraan mee kunnen doen. Nadat een kind op de eigen school al een heel traject doorlopen heeft (o.a. maatregelen op groepsniveau, testen en observatielijsten, gesprekken met ouders, intern begeleiders en orthopedagogen) wordt de betreffende leerling tenslotte voor aanmelding voor het project in het directeurenoverleg van de 4 scholen ingebracht. Hier zal de aanmelding besproken worden en wordt ook een besluit genomen.

Voor onze scholen geldt dat een hoogbegaafde leerling niets meer of minder is dan een leerling met reken-, taal-, lees- of gedragsproblemen: een leerling waarvoor we met elkaar adequate hulp proberen te bieden.

Nieuwe lokalen:
De oplevering van de nieuwe lokalen staat gepland in week 51. Op donderdag 20 december zal de gemeente de spullen van de groepen 4 verhuizen. De kinderen hebben die dag gewoon in hun huidige lokaal les.
Op vrijdag 21 december zullen de leerkrachten de nieuwe lokalen inrichten, zodat de groepen 4 op maandag 7 januari 2002 in hun nieuwe lokaal op 821 kunnen beginnen.
Nadere informatie (o.a. over het oefenen van het fietsen naar het Palet) ontvangt u op een later tijdstip van ons.

Verkeersouder:
Tot ons genoegen hebben we als Johan Frisoschool weer een verkeersouder, dhr. W. v. Driel.
Hij is zich momenteel aan het inwerken en u zult na deze inwerkperiode ongetwijfeld het een en ander van het 'verkeersfront' horen.

Kledingactie:
Het is bijna weer zover. Op maandag 3 december is er een kleding inzameling. Wij hopen dat u, samen met familie en buren, weer massaal gaat inzamelen. U kunt de zakken alleen 's ochtends tot 09.00 uur bij de ingang van de school inleveren. Alvast bedankt namens de ouderraad.

Oproep:
Door het uitvallen van een overblijfmoeder, komen wij een moeder tekort. Wij zijn op zoek naar iemand, die ons 2 dagen in de week wil helpen (uiteraard tegen vergoeding) op locatie 196. Eventueel ruilen met 821 behoort tot de mogelijkheden. U kunt zich opgeven bij Yvonne Eykelenboom (196).


Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002. Terug naar Archief Nieuwsbrieven 2001-2002.