Groepen 8:
In verband met het samenstellen van de portfolio’s en de komende verwijzingsgesprekken, zijn de groepen 8 maandag 8 maart ’s middags vrij.

Groepen 1, 2 en 3:
Op maandag 29 maart zijn deze groepen ’s middags vrij in verband met een studiemiddag van het personeel.

Groep 0/1 juf Klazien/juf Mariette:
Donderdag 18 maart a.s. is er een informatieavond voor de ouders van de kinderen van deze groep. De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. We hopen u allen te begroeten.
We zijn op zoek naar oude knopen voor allerlei activiteiten. U kunt ze bij één van de juffen inleveren.

Groep 1,2: plakavond:
Donderdag 18 maart a.s. is het weer plakavond. Vanaf a.s. woensdag hangen hiervoor intekenlijsten op de deuren van de lokalen.

Groep 1 en 2 naar Wijzigt:
Enkele kleutergroepen gaan één dezer weken naar de kinderboerderij. Wilt u uw kind oude kleren en liefst kaplaarzen aantrekken? Ook is het prettig als ze een rugzakje met hun koek en drinken kunnen meenemen.
Dinsdagochtend 9 maart gaat de groep van juf Esme/juf Judith en donderdagochtend de groep van juf Fien/juf Janny. Vervoer e.d. zijn geregeld.

Groepen 2 naar de bakker:
De groepen 2 krijgen binnenkort weer hun jaarlijkse excursie naar de bakker. Het is verstandig om de kinderen daarheen oude kleren aan te trekken. Op de betreffende dagen worden de kinderen van groep 1 in en andere groep opgevangen.
Het rooster ziet er als volgt uit:
Donderdag 18 maart: juf Fien/juf Janny.
Dinsdag 23 maart: juf Elsa/juf Ute en juf Esme/juf Judith.
Donderdag 15 april: juf Linda/juf Petra, juf Atie/juf Adri.
Dinsdag 11 mei: juf Erna/juf Roelie, juf Sandra/juf Froukje.
Donderdag 13 mei: juf Ria/juf Jacqueline, juf Marjoke/juf Deanne.
We vertrekken steeds om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug.

Groep ½ juf Elsa/juf Ute:
Vrijdag 19 maart a.s. vieren juf Elsa en juf Ute hun verjaardag in de klas. De kinderen mogen verkleed naar school komen. Voor iets lekkers wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.


Project Rondje Dordt:

Op donderdag 11 maart draaien we met de hele school een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven en in de klas lunchen (denkt u aan extra eten en drinken!). Alle groepen zijn die middag om 14.00 uur uit.

Project Rondje Dordt: speurtocht:
In het kader van het project krijgen de kinderen vandaag allemaal een speurtocht door het centrum van Dordt mee naar huis. Veel plezier!

Personeelsaangelegenheden:
Helaas is juf Janny enige tijd uitgeschakeld. Rond de zomervakantie heeft zij een hernia gehad en momenteel heeft zij te maken met zoveel krachtsverlies dat ze lichamelijk uitgeput is en enige tijd niet kan werken. Haar lesgevende taken worden overgenomen door juf Jacqueline.

Niveaulezen:
In overleg met onze begeleidster van de onderwijsbegeleidingsdienst hebben we besloten om met het niveaulezen te stoppen. Momenteel wordt er in de groepen 3 en 4 in de klas erg veel nadruk gelegd op het technisch lezen en dat werp z’n vruchten af. Dit betekent wel dat we de tijd hard nodig hebben en dat het niveaulezen niet meer als een toegevoegde waarde wordt ervaren. Ook vanaf deze plaats een hartelijke dank aan de ouders die met het niveaulezen hebben geholpen!

Groep 5 juf Annienke:
Al geruime tijd loopt juf Kim in deze groep stage. Vanaf maandag 22 maart zal zij haar LIO-periode in deze groep gaan lopen. Dit betekent dat juf Kim op maandag, dinsdag en woensdag voor de klas zal staan en dan ook groepsverantwoordelijk is. Op de andere dagen staat juf Annienke voor de klas en zij is eindverantwoordelijk.

10-minuten gesprekken:
Op dinsdag 23 en woensdag 24 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken voor de groepen 1 en 3 t/m 7.
Groep 1:
Het gaat hier om de kleuters die in november niet aan de beurt zijn gewest, dus de kleuters
die van mei t/m december 2003 op school zijn gekomen. Vanaf maandag 15 maart a.s.
hangen er intekenlijsten bij de lokalen.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 15 maart hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf
Invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5 t/m 7:
De kinderen hebben afgelopen vrijdag de brief meegekregen, waarop aangegeven staat wanneer u bent ingedeeld.
Voor de groep van juf Tineke/meester Johan zullen de 10-minuten gesprekken in week 15 gehouden worden. U krijgt hierover nog nader bericht.
Donderdag 25 maart a.s. krijgen de kinderen de rapporten/plakboeken mee naar huis. De kinderen uit de groepen 8 krijgen hun rapport op woensdag 7 april. Dit laatste geldt ook voor de kinderen uit de groep van juf Tineke/meester Johan.

Project: parasol gevraagd:
In de groep van juf Marjoke/juf Deanne zijn ze op zoek naar een parasol (met voet) om deze tijdens de tentoonstelling te kunnen gebruiken. Wie kan er één die dag uitlenen (doorgeven aan de betreffende juffen a.u.b.)?

Tentoonstelling project Rondje Dordt:
Van 16.30 – 20.30 uur kunt u op beide locaties het werk van de kinderen bekijken.
In verband met de te verwachten drukte, verzoeken we alle gezinnen, waarvan de achternaam met één van de letters A t/m L begint, tussen 16.30 en 18.30 uur te komen en de overige gezinnen tussen 18.30 en 20.30 uur.
Op beide locaties zal er een verplichte looprichting zijn; deze wordt aangegeven met groene pijlen. Op locatie 196 is de ingang bij de witte deuren (eerst graag de lokalen van het bijgebouw bezoeken!) en op 821 is de ingang aan de kant van het kleuterplein.

Op beide locaties zal de ouderraad de catering verzorgen; op locatie 196 in het speellokaal en op locatie 821 in de mediatheek. Koffie, thee, schapenkoppen, appelmarijnen e.d. zijn daar te koop.
Op locatie 821 zal de fam. Reemer (u weet wel, van de oliebollenkraam op de Bieshof) oliebollen verkopen. Zij doen dit voor ons tegen kostprijs en een eventuele winst wordt aan de school geschonken.
Op locatie 196 zullen appelmarijnen van bakker v.d. Sterre verkocht worden!

Paascommissie:
De paascommissie is op zoek naar iemand die een hazelaar of knotwilg heeft, die binnenkort gesnoeid moet worden. De takken willen we graag voor het paasproject gebruiken. U kunt dit doorgeven aan juf Erna.

Schooltuintje locatie 196:
In verband met het wortelen van de planten mogen de kinderen absoluut niet in de tuin komen. Wilt u a.u.b. in de gaten houden dat uw jongere zoon/dochter bij het halen of brengen er niet doorheen wandelt? Bij voorbaat dank.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004.