Zending:
Het zendingsproject ProRomi sluiten we op locatie 196 af met een bedrag van € 104,27 en op locatie 821 is dat een bedrag van € 72,88. Het totale bedrag komt in de volgende nieuwsbrief.
De bedoeling is dat er in Roemenië o.a. een kachel geplaatst kan worden voor zigeunerkinderen.
Namens de stichting ProRomi heel hartelijk bedankt.
We gaan na de meivakantie starten met het zendingsproject Straatkinderen in Brazilië.
Op de website vindt u hierover alvast meer informatie.

Uitslag enquête:
De kinderen krijgen vandaag ook de uitslag van de ouderenquête mee.

Cito-Entreetoets groep 7:
Vanaf woensdag 18 mei a.s. zal in de groepen 7 de entreetoets afgenomen worden. De leerlingen krijgen vooraf een ouderfolder mee, waarin belangrijke informatie over deze toets staat. We verzoeken u deze folder goed te bewaren, omdat hierin wordt uitgelegd hoe u de resultaten (= het leerlingprofiel) van uw kind moet lezen. In principe krijgt u de uitslag nog voor de zomervakantie en zullen de resulaten cq. het voorlopig advies in groep 8 verder besproken worden.

Kinderboekenweek:
Samen met de andere drie scholen van onze Vereniging is besloten dit jaar niet aan het thema van de kinderboekenweek mee te doen, maar zelf een thema te kiezen. Met het laatste zijn we nog volop bezig.

Vakantie Kinder Feesten:
De kinderen krijgen vandaag ook een informatiefolder van de stichting VKF mee.

Groep 8: fietsenkeuring en praktisch verkeersexamen:
Woensdag 18 mei hebben de kinderen van groep 8 fietskeuring. Zij dienen dan op hun EIGEN fiets naar school te komen. Als de fiets goedgekeurd wordt, krijgen ze een sticker. Fietsen die afgekeurd zijn, kunnen op een later tijdstip opnieuw gekeurd worden (nadat de nodige "reparaties" plaatsgevonden hebben). Het praktische verkeersexamen is op dinsdag 24 mei. Er mag alleen aan meegedaan worden als de fiets is goedgekeurd. Ouders die zich als hulp bij dit examen hebben opgegeven, ontvangen na de meivakantie verdere informatie.

Schoolreis:
Op 26 april a.s. worden in de groepen 2 t/m 6 de acceptgirokaarten voor het schoolreisje uitgedeeld. Het schoolreisje vindt dit keer plaats op dinsdag 6 september 2005.
De groepen 3 en 4 gaan die dag naar Drievliet, de groepen 5 en 6 naar het Archeon en de groepen 7 naar de Efteling. Het bedrag is voor de drie schoolreisjes gelijk: € 22,00.
Aangezien wij de kosten voor het totale schoolreisje vooraf moeten betalen, verzoeken we u vriendelijk alles voor 17 juni a.s. met bijgevoegde acceptgirokaart te betalen.

Wijziging gymles:
Dinsdagochtend 26 april is er geen gymles voor de groepen 4 van juf Anita/Jos en juf Helene/Lies. Dit i.v.m. de verjaardagen van de bovenbouw leerkrachten. Deze gymles wordt vervangen door een buitenles in diezelfde week.

Groep 1/2 juf Deanne/juf Liesbeth:
In de Elmerklas hebben de kinderen in hun ‘eigen tuincentrum’ o.a. gezaaid, plantjes verpot en bollen geplant. Ook zijn de kinderen bij een echt tuincentrum op bezoek geweest. Om het thema af te sluiten zal het tuincentrum in de Elmerklas op donderdag 28 april a.s. ’s morgens een bepaalde tijd open zijn, zodat de kinderen aan hun eigen ouders hun eigen producten (tegen lage prijzen) kunnen verkopen. Meer informatie over de openingstijden vindt u bij de kassa van het tuincentrum en op de deur van de klas.

Verjaardag juf Lia:
Op 20 mei a.s. viert juf Lia haar verjaardag in de klas. De kinderen mogen op deze dag verkleed naar school komen.

Roosterwijziging 27 mei:
In verband met een personeelsweekend van het team hebben de groepen 5 t/m 8 op deze dag een aangepast rooster. De kinderen blijven tussen de middag op school (lunchpakket meenemen a.u.b.) en zijn ’s middags om 14.00 uur uit.

Meivakantie:
De groepen 1 t/m 4 krijgen vrijdag 29 april a.s. om 12.00 uur meivakantie en de groepen 5 t/m 8 om 15.15 uur. De kinderen worden op dinsdag 17 mei a.s. weer op school verwacht.

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad:
Binnen de oudergeleding komt er een vacature vrij omdat Sjoerd Visser, die voorzitter was, vertrekt. Deze functie wordt overgenomen door Patrick Steijger. Wij zijn dus nu op zoek naar een ouder die het leuk vindt om andere ouders te vertegenwoordigen en actief wil meedenken met ons in de MR.
Mocht u belangstelling hebben en u wilt MR- lid worden, dan bent u van harte welkom op een van onze vergaderingen. Maandag 23 mei is de eerst volgende. Neemt u hiervoor contact op met ondergetekende per telefoon of e-mail.
Achtergrondinformatie is ook te vinden op de website www.johanfriso.nl onder het kopje “schoolinfo”. De verkiezing zal in de eerste week van juni zijn en de kandidaatstelling sluit op 18 mei, dus wacht niet te lang met reageren.

Hopelijk tot ziens,
Namens de verkiezingscommissie:

Gert-Jan Prosman tel.:078-6229784
Yvonne Mol tel: 078-6213144

e-mail: cbs@johanfriso.nl

Bedankochtend:
Aan alle ouders die zich het afgelopen jaar bij diverse activiteiten voor school hebben ingezet (o.a. klassenouder, luizencontrole-ouder, toetsouder, verkeersouder, O.R., M.R., begeleiding bij sportactiviteiten enz., enz.):
Zoals vorig jaar al door ons is aangegeven organiseren we de jaarlijkse bedankochtend dit keer op een andere manier. De reden hiervoor is, dat we (GELUKKIG!) zoveel betrokken ouders op de Friso hebben, dat we hen niet meer op de ‘oude’ manier in het zonnetje kunnen zetten. Toch waarderen we uw inzet dermate dat we hier de nodige aandacht aan willen besteden.
Wij nodigen u (allen die op enigerlei wijze het afgelopen jaar ook maar iets voor de school gedaan hebben) uit om op donderdag 23 juni van half 12 tot 12 uur in de klas van (één van) uw kind(eren) aanwezig te zijn.
We vragen u op onderstaand strookje aangeven of u wel of niet komt en in welke groep u eventueel aanwezig zult zijn.

Naam: ……………………………………………………………………… Groep: …………………………………

Komt: wel/niet

Activiteit(en):……………………………………….……………………………………….

S.v.p. strookje vóór vrijdag 3 juni a.s. inleveren bij groepsleerkracht.

Terug naar Nieuwsbrieven 2003-2004. Terug naar Nieuwsbrieven 2004-2005.