Zending:
Voor ons nieuw project “Bamenda” is op locatie 196 een bedrag van € 83,47 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 99,00.

Opbrengst collecte Kerstfeest onderbouw:
Er is € 440,00 opgehaald tijdens de kerstcollecte in de kerk voor de actie “Novib/Oxfam pakt uit”. We kunnen er veel mee doen: 300 bomen, 1000 schoolmaaltijden, een puzzel, een geit, een waterpomp, een groentetuin en irrigatiesysteem. Hartelijk dank.

Studiemiddag dinsdag 16 januari:
In verband met een studiebijeenkomst van de leerkrachten zijn de kinderen van de groepen 1 en 2
die dag ’s middags vrij.

Studiemiddag donderdag 18 januari:
In verband met een studiebijeenkomst van de leerkrachten zijn de kinderen van de groepen 3
die dag ’s middags vrij.

Geen studiemiddag op 8 februari a.s.:
In tegenstelling tot wat er in de activiteitenkalender staat vermeld, is er op donderdag 8 februari a.s. geen studiemiddag en hebben de kinderen dus gewoon school.

Informatieavond groepen 8:
Op woensdag 10 januari vindt er voor de ouders van de leerlingen in de groepen 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Er zal deze avond worden uitgelegd hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit en er wordt aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. Doordat veel ouders zich hebben aangemeld voor deze avond is het programma in 2 delen gespitst. De ouders uit de groepen 8a en 8b beginnen de avond in het speellokaal en de ouders uit de groepen 8b en 8c in de mediatheek op de bovenverdieping. We starten de avond om 19.45 uur

Ouderavond 13 februari 2007:
Wat is een goed kinderboek?
Hoe onderscheidt echte jeugdliteratuur zich?
Welke boeken spreken jonge of juist oudere kinderen aan?
Is voorlezen eigenlijk wel belangrijk?
Als u op dit soort vragen graag een antwoord wilt hebben, nodigen we u van harte uit om op dinsdag 13 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur, naar de oudervond over het kinderboek te komen (mediatheek locatie 821). Een gastspreker zal zoveel mogelijk antwoord geven op bovenstaande vragen en daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan vaardigheden als vertellen e.d.

Test hoofdluisbestrijding:
Van 8 januari 2007 tot aan de zomervakantie moeten bij wijze van test alle jassen van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 (en juf Anita/juf Jos) op het hoofdgebouw (locatie 196) in capes worden gehangen. De ouders van de betreffende leerlingen zijn hierover al geïnformeerd.
Met deze test willen wij bekijken of (als alle leerlingen een eigen cape hebben) er minder hoofdluis is. Verder willen wij iedereen attenderen op de brochure die door de GGD is uitgebracht m.b.t. hoofdluis. Op www.ggdzhz.nl is deze te downloaden.

Cd-speler gezocht:
Groep 6 van meester Dick-Jan is nodig toe aan een andere cd-speler. De cd-speler die we nu gebruiken doet het niet goed meer en we vinden het juist zo leuk om met cd allerlei liedjes te zingen. Wie kan ons helpen aan een cd-speler die het doet? De meester wil er graag eentje die je aan kunt sluiten op onze huidige stereo-installatie. We horen graag van u!

Lampionnenoptocht:
Op woensdag 31 januari a.s. organiseert de ouderraad (mits het weer het toelaat) de jaarlijkse lampionnenoptocht t.g.v. de verjaardag van Koningin Beatrix. Ook dit jaar gebeurt dit onder begeleiding van muziek: als afsluiting zal er een spetterend optreden op het schoolplein van het hoofdgebouw gegeven worden. Na afloop van de optocht zal er aan de kinderen van onze school een oliebol worden uitgedeeld. Tijden e.d. zullen in de volgende nieuwsbrief vermeld worden.
De kinderen lopen de lampionnenoptocht niet klassikaal. U dient dus zelf als begeleider mee te lopen.

Ouderbijdrage:
Anders dan u van ons gewend bent ontvangt u dit jaar geen acceptgirokaart om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De kosten voor het innen via acceptgirokaarten zijn zo hoog geworden dat wij dat geld liever aan leuke dingen voor de kinderen besteden. In de 1 e week na de kerstvakantie ontvangen alle leerlingen een uitgebreide brief met daarin het rekeningnummer waar het geld naar overgemaakt dient te worden. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Nelly Leeuwestein ( 6144135/philos2@tiscali.nl)

Beste ouders,
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken u een verkeersveilig en gezond 2007 toe te wensen. Onderstaand enkele goede voornemens die U en andermans kinderen daarbij een mooi stuk op weg kunnen helpen.
Ik probeer mijn kind zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te brengen;
Ik zorg dat mijn kind een goede, veilige fiets heeft;
Ik leer mijn kind veilig te fietsen;
Ik geef in het verkeer daarom zélf het goede voorbeeld;
Ik blijf dat doen, óók als mijn kind al, of ouder dan 10 jaar is;
Ik maak ’s morgens vóór dat ik met de auto op weg ga de ramen goed schoon;
Ik en mijn kind(eren) gaan in de auto altijd in de gordel of het kinderzitje;
Ik rij in de omgeving van scholen altijd rustig en kijk goed uit;
Ik parkeer in de omgeving van scholen alléén in parkeervakken. Oók als ik en/of mijn kind daarvoor circa 150 meter moet(en) lopen;

Met vriendelijke groet, W. van Driel (verkeersouderJFS@hetnet.nl)

Schoolmelk:
De eerstvolgende schoolmelkdrinkdag is vrijdag 12 januari a.s.

Allergieën/dieetwensen:
De ouderraad is bezig met het maken van een bestand waarin alle kinderen met een (voedsel) allergie of speciale dieetwens zijn opgenomen. Bij traktaties vanuit de ouderraad en gezamenlijke maaltijden op school kunnen zij zorgen voor passende alternatieven.
Zou u daarom als er bij uw kind(eren) sprake is van een (voedsel) allergie of speciaal dieet onderstaand strookje willen invullen en deze z.s.m. bij de leerkracht in willen leveren? Ook als u van mening bent dat deze gegevens bekend zijn op school stellen wij het zeer op prijs als u toch onderstaand strookje nog even in wilt vullen. Allergieën van bloemen, huisdieren etc. willen wij ook graag doorkrijgen.
Deze gegevens zullen tot in groep 8 meegaan met de kinderen. Het is dus van belang dat als er veranderingen zijn in de allergie of het te volgen dieet dat deze worden doorgegeven aan de leerkracht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………Tel. nr.: ………………………………………….

Groep: ……………………… Leerkracht: ………………………………………………………………………………………………………………….

(Voedsel) allergie/dieetwens: ………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Terug naar Nieuwsbrieven 2005 - 2006. Terug naar Nieuwsbrieven 2006-2007.