De Oranjedagen

Onderwijs voor onze beter lerende leerlingen

Bij ons op school hebben wij vanaf afgelopen cursusjaar een aanvullend onderwijsaanbod om de leerstof voor onze beter lerende leerlingen passend aan te bieden. Deze werkwijze organiseren wij op onze ‘Oranjedagen’. Daarnaast bieden we een doorgaande leerlijn ‘Levelwerk’ van groep 1 t/m 8. Dit aanbod hebben wij bovenschools georganiseerd. Alle Scholen van Oranje nemen deel aan de ‘Oranjedagen’.

Door dit aanbod willen we:

  • tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van beter lerende leerlingen
  • streven naar verdere professionalisering van de groepsleerkrachten
  • ons onderwijsaanbod spannender maken door een breed aanbod van ontdekkend en onderzoekend leren
  • creatief talent stimuleren
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze beter lerende leerlingen ondersteunen

Voor wie?

Dit onderwijsaanbod is beschikbaar voor onze beter lerende leerlingen. De leerkrachten geven aan welke kinderen er op basis van de gestelde toelatingscriteria en op basis van de onderwijsbehoefte in aanmerking komen voor dit onderwijsaanbod. Deze toelatingscriteria kunt u navragen bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de intern begeleiders of directie van onze school.

De intern begeleider meldt de kinderen aan bij José van Heusden, Projectcoördinator Oranjedagen. De intern begeleider informeert de betreffende leerkrachten, ouders en kinderen. We willen met nadruk aangeven dat dit nieuwe onderwijsaanbod geen doel is, maar een middel om te voorzien in de onderwijsbehoefte van de beter lerende leerlingen.

Het onderwijs

Groepen 1/2

In de kleutergroepen zullen de leerlingen aan de slag gaan met allerlei thema’s binnen het ontdekkend leren.

Doel: De denkkracht, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong bevorderen.

Groepen 3/4

In de groepen 3 en 4 gaan we aan de slag met thema’s op het gebied van wetenschap, scheikunde en natuurkunde.

Doel: Het stimuleren van een actieve, ontdekkende en onderzoekende leerhouding.

Groepen 5/6

Het aanbod voor de groepen 5 en 6 is gericht op kunst en cultuur.

Doel: Leerlingen uitdagen hun creativiteit te gebruiken en deze verder te ontwikkelen. Ook wordt een beroep gedaan op aspecten als samenwerken, onderhandelen, plannen en organiseren, doorzettingsvermogen en omgaan met frustraties.

Groepen 7/8

De groepen 7 en 8 gaan werken met thema’s op het gebied van wetenschap en techniek en ondernemerschap.

Doelen:

  • Wetenschap en techniek: Het bevorderen van een onderzoekende houding en het stimuleren van creatief denken bij zowel leerlingen als leerkrachten.
  • Ondernemerschap: De ondernemingszin van leerlingen aanspreken en aanwakkeren, zodat zijvaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om later een goed ondernemer te worden. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, motiverend en analytisch vermogen en creativiteit.

Levelwerk

Naast dit nieuwe onderwijsaanbod werken we op onze school met de methode Levelwerk. Levelwerk is een verrijkende leerlijn op het gebied van Taal, rekenen en wereld oriënterende vakken. ‘Levelwerk’ voldoet aan de uitdagende onderwijsbehoefte van de groep beter lerende leerlingen. Op deze manier borgen we een goede aanvullende doorgaande leerlijn in onze school als onderdeel van ons onderwijs aan onze beter lerende leerlingen.