Leerlingzorg

Leerlingenzorg & Externe vertrouwenspersoon

Je bent bijzonder, o ja

Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Weet je dat o ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat o ja, ja ja

Herman Boon

We hebben het voorrecht om op school met allemaal unieke kinderen te mogen werken. Ieder kind is bijzonder doordat het beschikt over zijn of haar eigen talenten. Ons streven is dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dit gaat niet altijd vanzelf. Vanuit de leerlingzorg begeleiden wij, samen met de leerkrachten, kinderen om de ontwikkeling toch zo goed mogelijk te laten verlopen. De samenwerking tussen school en ouders/verzorgers is hierbij erg belangrijk. De kennis die u heeft over uw kind is voor ons van groot belang. Met elkaar zoeken we naar passende zorg. Dit kan zorg binnen de school betekenen, maar we werken ook samen met diverse specialisten buiten school. Hierbij kunt u onder andere denken aan opvoedondersteuning, fysiotherapeuten, logopedisten, speltherapeuten en orthopedagogen.

Intern Begeleiders

De leerlingenzorg wordt aangestuurd door de Intern Begeleiders. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit Liesbeth van der Ven en voor de groepen 4-5 t/m 8 is dit Marjolijn Dijk. Elke week overleggen zij met de directeur José van Heusden. Met elkaar bespreken zij hoe we de zorg voor alle kinderen zo goed mogelijk kunnen organiseren. U kunt hierbij denken aan het volgen van de resultaten, het voeren van gesprekken met leerkrachten, ouders/verzorgers en externen en het zoeken naar passende oplossingen wanneer de situatie hierom vraagt.

Hoe volgen we de kinderen

Een kind ontwikkelt zich op meerdere gebieden: cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch. Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt volgen we de ontwikkeling in de groepen 1 en 2 d.m.v. observatielijsten. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 3 de toetsen van DIA om de vaardigheden op het gebied van (begrijpend) lezen, taalverzorging/spelling en rekenen in kaart te brengen. Deze toetsen worden in januari en juni afgenomen. Ook maken we gebruik van de toetsen die bij de methodes horen. Drie keer per jaar zijn er groepsbesprekingen. Tijdens deze bespreking, tussen de leerkracht en de Intern Begeleider, wordt de ontwikkeling van de groep besproken. Daarnaast worden ook individuele kinderen besproken.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Kinderen kunnen om verschillende redenen specifieke onderwijsbehoeften hebben, waarbij de reguliere ondersteuning in de groep niet voldoende is. Te denken valt aan onder meer:
  • leer- of gedragsproblemen
  • een leer- of gedragsstoornis (bijv. dyslexie, AD(H)D, autisme)
  • een lastige thuissituatie
Voor een optimale ondersteuning aan deze kinderen vinden wij het belangrijk om alle kindkenmerken goed in kaart te brengen. Wanneer we zelf nog onvoldoende zicht kunnen krijgen op het kind, vragen we toestemming aan de ouders/verzorgers voor een onderzoek door een erkende orthopedagoog of gz-psycholoog.

Een aantal kinderen heeft specifieke onderwijsbehoeften; zij hebben naast het onderwijs van de groepsleerkracht (tijdelijk) meer ondersteuning nodig. De groepsleerkracht brengt in samenspraak met de betrokken ouders/verzorgers en de Intern Begeleider in kaart welke specifieke onderwijsbehoeften het kind heeft en wat op onze school mogelijk is om zo goed mogelijk aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen.

Een passende plek voor ieder kind

Alle scholen in Dordrecht vormen samen het Samenwerkingsverband Dordrecht. Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften, zullen we samen met u op zoek gaan naar mogelijkheden om deze passende plek bij ons op school te organiseren. Dit kan met de regulier beschikbare leerkrachten en materialen, maar daarnaast is er ook de mogelijkheid om bij het Samenwerkingsverband Dordrecht een arrangement aan te vragen. Dit betekent dat er geld beschikbaar komt om passende hulp te bieden aan uw kind. Hiervoor kunnen we gebruik maken van specialistische leerkrachten binnen school, maar hebben we ook de mogelijkheid om expertise van buitenaf in te zetten. Wanneer blijkt dat we, ondanks een arrangement, onvoldoende aan kunnen sluiten bij de behoeften van uw kind, zullen we samen met u en het Samenwerkingsverband Dordrecht kijken naar een andere passende plek. Dit kan een reguliere school zijn maar ook speciaal (basis)onderwijs.

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen.

Wie zijn er betrokken bij de zorg voor onze leerlingen?

Voor specifieke vragen op het gebied van rekenen kunnen leerkrachten terecht bij Dalina Borsje. Zij is onze rekencoördinator. Samen met de Intern Begeleiders en het leerteam rekenen is zij verantwoordelijk voor het coördineren van het rekenonderwijs bij ons op school. Hilde Mans is onze gedragsspecialist. Samen met het leerteam gedrag is zij ons aanspreekpunt op het gebied van gedrag. Voor vragen op het gebied van lezen is Monique Wassink ons aanspreekpunt. Zij is onze leesspecialist. Samen met het leerteam lezen houdt zij zich bezig met alle ontwikkelingen op leesgebied.
Vanuit het Samenwerkingsverband Dordrecht heeft iedere school een Begeleider Passend Onderwijs toegewezen gekregen. Voor onze school is dit Corine Valk. Corine is beschikbaar voor de Intern Begeleiders voor overleg en advies. Daarnaast kan ze observeren in de klassen zodat ze de leerkrachten adviezen kan geven. Ook is er vanuit het Samenwerkingsverband Dordrecht een orthopedagoog gekoppeld aan onze school. Dit is Rianne Kleijn.

Soms gaat het met een kind op school niet goed, omdat er buiten school iets vervelends is gebeurd. Er is ruzie geweest, ouders gaan scheiden, een dierbaar persoon is overleden of een familielid is ernstig ziek. In zo’n geval kan het voor kinderen, maar ook voor ouders, prettig zijn om met iemand hierover te praten. Daarvoor is de Ouder-Kindcoach op school. Voor onze school is dat Liesbeth Achterberg. Walter Liem is als schoolarts betrokken bij onze school. Naast de reguliere screening van de kinderen in groep 2 en groep 7 kan hij gevraagd worden voor specifieke situaties.

Naast de Intern Begeleiders zijn er nog meer mensen betrokken bij de zorg voor uw kind.

Wat doet het Ondersteuningsteam

In ons Ondersteuningsteam zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: schoolarts, orthopedagoog, begeleider passend onderwijs, Schoolmaatschappelijk werker/Ouder-Kindcoach en de Intern Begeleiders. Op aanvraag kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Het ondersteuningsteam wordt ingezet wanneer dit nodig is. Tijdens dit overleg worden kinderen, het liefst in aanwezigheid van ouders/verzorgers, besproken. Met elkaar denken we na over een passend antwoord op de hulpvraag.

Tot slot

Communicatie over ons onderwijs vinden wij op onze school belangrijk. Daarom stellen wij twee keer per schooljaar een Onderwijsnieuwsbrief samen. We vinden het belangrijk u te spreken over de ontwikkeling van uw kind. Dit doen we in de Startgesprekken en de 10-minutengesprekken. Mocht het nodig zijn dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. Door middel van het ParnasSys Ouderportaal kunnen we samen met u de ontwikkeling van uw kind nog beter kunnen volgen.

Elke dag werken we aan beter onderwijs voor onze leerlingen, met ouders/verzorgers als belangrijkste partner. Want dat is waar het om draait.


Externe vertrouwenspersoon

Aan het eind kalenderjaar 2020 hebben we afscheid genomen van Ruth Driesprong die jarenlang onze externe vertrouwenspersoon is geweest. Ruth heeft voor de kerstvakantie haar taak overgedragen aan het echtpaar Christine en Kees Rovers. Beiden hebben al enige jaren ervaring als externe vertrouwenspersoon bij een andere schoolbestuur. Via het bekende e-mailadres: vertrouwenspersoon@scholenvanoranje.nl zijn zij te bereiken. Hieronder hun persoonlijke info.

Christine Rovers, tel 0653686304
Was 40 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, de laatste jaren gespecialiseerd in het jonge kind en de ouderbegeleiding/gezinstherapie. Voorheen ook een aantal jaren secretaris van het bestuur van de rechtsvoorganger van stichting H3O, de PCOD en vele jaren secretaris bestuur van Schippersinternaten en –scholen.

Kees Rovers, tel 0653589542
Was 40 jaar huisarts in Dordrecht en maatschappelijk betrokken in besturen en als mediator bij de klachtencommissie voor huisartsen.